Przetargi.pl
Zagospodarowanie terenu przy budynku nr 22 w Mątowach Wielkich

GMINA MIŁORADZ ogłasza przetarg

 • Adres: 82-213 Miłoradz, ul. Żuławska 9
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 552711531 , fax. 552711565
 • Data zamieszczenia: 2022-07-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA MIŁORADZ
  ul. Żuławska 9
  82-213 Miłoradz, woj. pomorskie
  tel. 552711531, fax. 552711565
  REGON: 170747916
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie terenu przy budynku nr 22 w Mątowach Wielkich
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót oraz wszelkich dostaw lub usług, zgodne z opisem przedmiotu zamówienia i STWiORB dostarczonymi przez Zamawiającego, oraz zasadami aktualnej wiedzy technicznej, polegających na zagospodarowaniu terenu przy budynku nr 22 w Mątowach Wielkich, dz. 160 obr. Mątowy Wielkie, Gmina Miłoradz. Projekt zakłada:a) przebudowę całości utwardzeń na działce, b) wykonanie alejki pieszej z miejscami wypoczynkowymi, c) budowę wiaty rekreacyjnej wraz z tarasem przy istniejącym budynku,d) dostawę i montaż elementów małej architektury oraz lamp solarnych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach