Przetargi.pl
Zagospodarowanie centrum miejscowości Dębnica Kaszubska przy Strudze Warblewskiej jako terenu ogólnodostępnego do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych

Gmina Dębnica Kaszubska ogłasza przetarg

 • Adres: 76-248 Dębnica Kaszubska, ks. Antoniego Kani
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 81-31-623 , fax. 59 81 31 634
 • Data zamieszczenia: 2021-03-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębnica Kaszubska
  ks. Antoniego Kani 16a
  76-248 Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie
  tel. 59 81-31-623, fax. 59 81 31 634
  REGON: 77097980300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debnicakaszubska.eu, http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie centrum miejscowości Dębnica Kaszubska przy Strudze Warblewskiej jako terenu ogólnodostępnego do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu centrum miejscowości Dębnica Kaszubska przy Strudze Warblewskiej jako terenu ogólnodostępnego do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych na działkach nr 566/4, 567/5, 568/6, 572/8, 568/4, 567/3 obr. 0003 Dębnica Kaszubska. 2. Zakres zamówienia obejmuje: - budowę placów rekreacyjnych, - budowę alejek spacerowych, - budowę placu zabaw, - budowę małej architektury, - zieleń, - wykonanie instalacji oświetlenia z zasilaniem, - wykonanie odprowadzenia wód drenażem do istniejącej kanalizacji deszczowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach