Przetargi.pl
Budowa miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej w granicach Gminy Subkowy w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9, na terenie gminy Subkowy (Partnerstwo Miasta Tczewa)

Gmina Subkowy ogłasza przetarg

 • Adres: 83-120 Subkowy, ul. Józefa Wybickiego
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585 368 530 , fax. 585 368 530
 • Data zamieszczenia: 2020-12-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Subkowy
  ul. Józefa Wybickiego 19 a
  83-120 Subkowy, woj. pomorskie
  tel. 585 368 530, fax. 585 368 530
  REGON: 19167535600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.subkowy.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej w granicach Gminy Subkowy w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9, na terenie gminy Subkowy (Partnerstwo Miasta Tczewa)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie polega na zagospodarowaniu fragmentu dwóch działek: nr 22/8 położonej w miejscowości Gorzędziej (obręb ewidencyjny Gorzędziej) i nr 163 położonej w miejscowości Rybaki (obręb ewidencyjny Wielka Słońca). Na terenie działki nr 22/8 prace polegają: • na zakupie (lub wykonaniu) i montażu dwóch stojaków rowerowych o wysokości 80 cm (+/-10 cm) od powierzchni gruntu, przystosowanych do przypięcia roweru standardowym zapięciem, • wykonaniu i zamontowaniu tablicy informacyjnej o wymiarach i kolorystyce przestawionych w załączniku nr 7 i treści przedstawionej w załączniku nr 8 i 10. Działka posiada nawierzchnię wykonaną z kostki. Orientacyjne miejsce montażu tablicy i stojaków zostało przedstawione w załączniku nr 11. Na terenie działki nr 163 prace polegają na: • zakupie (lub wykonaniu) i montażu: • ławostołu o wysokości 75 cm od powierzchni gruntu i długości 200 cm, • dwóch stojaków rowerowych o wysokości 80 cm (+/- 10 cm), przystosowanych do przypięcia roweru standardowym zapięciem, • kosza na śmieci, • wykonaniu i zamontowaniu tablicy informacyjnej o wymiarach i kolorystyce przestawionych w załączniku nr 7 i treści przedstawionej w załączniku nr 9 i 10, • wykonaniu nawierzchni miejsca postojowego (o powierzchni ok 23 m2) z geokraty parkingowej o 5 cm. Orientacyjne miejsce zagospodarowania terenu zostało przedstawione w załączniku nr 12. Informacja dla obydwu lokalizacji: Odstępy pomiędzy stojakami nie powinny być mniejsze niż 80 cm, a optymalna odległość stojaka rowerowego od granicy obszaru miejsca postojowego powinna wynosić ok 1 m (aby przypięty rower w całości zmieścił się w granicy miejsca postojowego). Stojaki, ławostół, kosz na śmieci i tablice muszą być trwale związane z podłożem. Podane wysokości dot. wysokości powyżej poziomu gruntu. Należy pamiętać o uwzględnieniu wysokości niezbędnej do wkopania w ziemię, bądź uwzględnić inny sposób przytwierdzenia. Zamawiający przy przystąpieniu do realizacji zadania przekaże Wykonawcy wizualizację tablic w formacie .cdr.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach