Przetargi.pl
Zagospodarowanie centrum miejscowości Dębnica Kaszubska przy Strudze Warblewskiej jako terenu ogólnodostępnego do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych

Gmina Dębnica Kaszubska ogłasza przetarg

 • Adres: 76-248 Dębnica Kaszubska, ks. Antoniego Kani
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 81-31-623, , fax. 59 81 31 634
 • Data zamieszczenia: 2020-12-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Dębnica Kaszubska
  ks. Antoniego Kani 16a
  76-248 Dębnica Kaszubska, woj. pomorskie
  tel. 59 81-31-623, , fax. 59 81 31 634
  REGON: 77097980300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.debnicakaszubska.eu, http://ug.debnicakaszubska.ibip.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zagospodarowanie centrum miejscowości Dębnica Kaszubska przy Strudze Warblewskiej jako terenu ogólnodostępnego do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu centrum miejscowości Dębnica Kaszubska przy Strudze Warblewskiej jako terenu ogólnodostępnego do celów rekreacyjnych i wypoczynkowych na działkach nr 566/4, 567/5, 568/6, 572/8, 568/4, 567/3 obr. 0003 Dębnica Kaszubska. 2. Zakres zamówienia obejmuje: - budowę placów rekreacyjnych, - budowę alejek spacerowych, - budowę placu zabaw, - budowę małej architektury, - zieleń, - wykonanie instalacji oświetlenia z zasilaniem, - wykonanie odprowadzenia wód drenażem do istniejącej kanalizacji deszczowej. 3. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedsięwzięcia z zachowaniem najwyższych standardów wykonania, z wykorzystaniem najlepszej wiedzy i praktyki inżynierskiej. Efektem robót ma być realizacja przedsięwzięcia zapewniająca najwyższy poziom funkcjonalności i bezpieczeństwa inwestycji dla środowiska i ludzi oraz dostępności dla osób niepełnosprawnych i wszystkich użytkowników. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie budowlano-wykonawczym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pomocniczo w przedmiarach robót, stanowiących załączniki nr 8, 9 oraz 10 do SIWZ. W przypadku sprzeczności w postanowieniach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia do celów interpretacji będą miały pierwszeństwo dokumenty zgodnie z następującą kolejnością: wyjaśnienia Zamawiającego udzielone w trakcie procedury przetargowej, zakres robót określony w SIWZ, projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiar robót. 5. Roboty muszą być wykonane zgodnie dokumentacją budowlaną, obowiązującymi przepisami, normami oraz na ustalonych umową warunkach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 1.1. Formularz oferty przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 1.2. oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 1.3. oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, sporządzone zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ; 1.4. w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocnika, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub jego kopię poświadczoną notarialnie; 1.5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o realizację zamówienia, zgodnie z pkt. 12.2. SIWZ; 1.6. zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt. 11.3. SIWZ, jeżeli dotyczy. 2.Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy PZP stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach