Przetargi.pl
Budowa miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej w granicach Gminy Subkowy w ramach zadania: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9.

GMINA SUBKOWY ogłasza przetarg

 • Adres: 83-120 Subkowy, ul. Józefa Wybickiego 19 A
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 585368501 , fax. 585368501
 • Data zamieszczenia: 2022-08-19
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA SUBKOWY
  ul. Józefa Wybickiego 19 A
  83-120 Subkowy, woj. pomorskie
  tel. 585368501, fax. 585368501
  REGON: 191675356
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.ugsubkowy.nv.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej w granicach Gminy Subkowy w ramach zadania: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Budowa miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej w granicach Gminy Subkowy w ramach zadania: „Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 – Partnerstwo Miasta Tczewa”, gmina Subkowy, województwo pomorskie.2. Zadanie polega na zagospodarowaniu fragmentu dwóch działek: nr 22/8 położonej w miejscowości Gorzędziej (obręb ewidencyjny Gorzędziej) i nr 163 położonej w miejscowości Rybaki (obręb ewidencyjny Wielka Słońca) poprzez dostawę i montaż nw. elementów oraz wykonania utwardzenia terenu.2.1. Na działce nr 22/8 w Gorzędzieju zamierzeniem jest stworzenie miejsca postojowego o wymiarach 1,5 x 3,7 m poprzez montaż:- dwóch stojaków rowerowych osadzonych w elemencie betonowym z betonu min B20 C20/25, mocowanie za pomocą kotew mechanicznych;- jednej tablicy informacyjnej osadzonej w elemencie betonowym z betonu min B20 C20/25.Nawierzchnia terenu pozostaje bez zmian.Dokumentacja techniczna zadania została przedstawiona w załącznikach nr 6, 7, 8, 12, 13 i 15.2.1. Na działce nr 163 w Rybakach zamierzeniem jest stworzenie miejsca postojowego o wymiarach 3,5 x 6,55 m poprzez montaż:- jednego ławostołu osadzonego w elemencie betonowym z betonu min B20 C20/25;- dwóch stojaków rowerowych osadzonych w elemencie betonowym z betonu min B20 C20/25, mocowanie za pomocą śrub ocynkowanych;- jednego kosza na śmieci osadzonego w elemencie betonowym z betonu min B20 C20/25;- jednej tablicy informacyjnej osadzonej w elemencie betonowym z betonu min B20 C20/25.Prace polegają również na wykonaniu podłoża z geokraty zabezpieczonej krawężnikiem lub obrzeżem betonowym.Roboty ziemne na koronie wału związane z wykonaniem podłoża należy wykonać ręcznie.Termin wykonania robót należy zgłosić do Nadzoru Wodnego w Tczewie przy ul. 30 stycznia 50 z dwutygodniowym wyprzedzeniem.Po wykonaniu pracy, Wykonawca sporządzi operat powykonawczy (wykonany przez uprawnionego geodetę).Najpóźniej w dniu odbioru robót Inwestor przekaże Nadzoru Wodnego Tczewie, geodezyjny operat powykonawczy, sporządzony przez uprawnionego geodetę.Dokumentacja techniczna zadania została przedstawiona w załącznikach nr 9, 10, 11, 12, 14 i 15.2.3. Informacja dla obydwu lokalizacji:Zamawiający przy przystąpieniu do realizacji zadania przekaże Wykonawcy wizualizację tablic w formacie .cdr.Po zakończeniu robót należy wykonać prace porządkowe i przywrócić teren w rejonie wykonywanych prac do stanu, jaki istniał przed rozpoczęciem robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45111291-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępując do postępowania zobowiązany jest do wniesienia wadium przed terminem składania wadium w wysokości: 300 zł.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 6 września 2022 roku do godziny 10:00.3. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą.4. Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 i z 2022 r. poz. 807).5. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy nr 41 8345 0006 0012 8717 2000 0014 Urzędu Gminy w Subkowach, ul. Józefa Wybickiego 19a, przed terminem składania ofert, z oznaczeniem: „Wadium – Budowa miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej”.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale 6 SWZ oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualny wpis do rejestru zawodowego lub handlowego (np. KRS, CEIDG).2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.2.3. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował przynajmniej jedno zamówienie polegające na wykonaniu nawierzchni o wielkości 20 m2 i montażu elementów małej architektury.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach