Przetargi.pl
Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Gmina Żukowo ogłasza przetarg

 • Adres: 83330 Żukowo, ul. Gdańska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. +48 58 6858300 , fax. +48 58 6858300
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Żukowo
  ul. Gdańska 52
  83330 Żukowo, woj. pomorskie
  tel. +48 58 6858300, fax. +48 58 6858300

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: Zadanie 1. Opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Elżbietowo w Żukowie w wykonaniu uchwały Nr XXV/274/2016 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Elżbietowo w Żukowie – ok. 0,25 ha. Zadanie 2. Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta i wsi Żukowo w rejonie Osiedla Elżbietowo w wykonaniu uchwały Nr XXV/275/2016 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta i wsi Żukowo w rejonie Osiedla Elżbietowo – ok. 70,50 ha.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71410000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawcy wraz z ofertą przedkładają następujące oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w załączniku nr 2A, 2B, 2C do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie (2A, 2B, 2C) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 2) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w tym celu Wykonawca składa pisemne zobowiązanie podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – załącznik nr 3 do SIWZ (jeśli dotyczy). 3) Pełnomocnictwo – jeśli dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach