Przetargi.pl
udostępnienie Zamawiającemu torów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla dzieci uczęszczających do placówek szkolnych zamawiającego oraz innych zajęć sportowych na pływalni

Gmina Gniewino ogłasza przetarg

 • Adres: 84250 Gniewino, ul. Pomorska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 706 617 , fax. 586 767 226
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gniewino
  ul. Pomorska 8
  84250 Gniewino, woj. pomorskie
  tel. 586 706 617, fax. 586 767 226
  REGON: 19167528000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gniewino.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  udostępnienie Zamawiającemu torów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla dzieci uczęszczających do placówek szkolnych zamawiającego oraz innych zajęć sportowych na pływalni
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  udostępnienie Zamawiającemu torów niezbędnych do przeprowadzenia zajęć wychowania fizycznego dla dzieci uczęszczających do placówek szkolnych zamawiającego oraz innych zajęć sportowych na pływalni
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92621000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, załączają do oferty oryginał pełnomocnictwa w przypadku gdy ofertę podpisuje tylko jeden z nich. b) załącznik cenowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach