Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej w ulicy Różanej oraz Bajkowej w Biłgoraju.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 23-400 Biłgoraj, ul. Łąkowa 13
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6881852, 6882916 , fax. 084 6881847
 • Data zamieszczenia: 2014-09-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
  ul. Łąkowa 13 13
  23-400 Biłgoraj, woj. lubelskie
  tel. 084 6881852, 6882916, fax. 084 6881847
  REGON: 95031744800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pgk.biuletyn-publiczny.net
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej w ulicy Różanej oraz Bajkowej w Biłgoraju.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Budowa sieci wodociągowej w ul. Różanej i ul. Bajkowej w Biłgoraju wraz z przyłączami, z rur PE metodą bezwykopową (przewiertu sterowanego). Zadanie obejmuje wykonanie: sieci wodociągowej metodą bezwykopową, wykonania przejść poprzecznych pod pasem drogowym drogi miejskiej metodą przewiertu, oraz przebudowę istniejących przyłączy wodociągowych zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym. 2. Sieć wodociągową należy wykonać z rur warstwowych PE 100-RC SDR 11 (średnica Dz 110 i Dz 90), łączonych metodą zgrzewania doczołowego, przeznaczonych do przewiertów sterowanych (wszystkie podane średnice są średnicami zewnętrznymi), - wszystkie warstwy rury muszą być wykonane z tworzywa klasy PE 100-RC, - rura musi posiadać możliwość zgrzewania i łączenia bez konieczności zdejmowania warstw ochronnych (pomiędzy poszczególnymi warstwami powinno wystąpić połączenie molekularne uniemożliwiające mechaniczne rozłączenie), - rury muszą posiadać aprobatę techniczną dopuszczającą do układania bez obsypki i podsypki piaskowej, - użyty do produkcji rury surowiec powinien być pierwotny, nie dopuszcza się stosowania surowca z odzysku - regranulatu. 3. Przyłącza wodociągowe należy wykonać z rur PE 100 SDR 11 (średnice Dz 40), łączonych metodą zgrzewania doczołowego. 4. Długości wykonywanej sieci wodociągowej: - z rur PE100 RC SDR11 Dz 110 - 200,60 mb - w ul. Różanej, - z rur PE100 RC SDR11 Dz 90 - 83,00 mb -w ul. Bajkowej - z rur PE 80 SDR 17 Dz 40 - 235,40 mb - łączna długość przyłączy do przebudowy w ul. Bajkowej i Różanej ( wszystkie podane średnice są średnicami zewnętrznymi). 5. W ramach zadania należy zamontować armaturę zgodnie z projektem budowlano - wykonawczym (w zakresie ilości i miejsca zamontowania armatury). Uwaga: W miejscach włączenia wodociągu wykonać układ zasuw z hydrantem podziemnym DN80 pomiędzy zasuwami. Zasuwy należy wykonać w każdym kierunku dopływu/odpływu wody z zachowaniem poniższych wymagań (W11 z HP2 i W13 z HP3). 6. Wymagania dla montowanej armatury: 6.1. Zasuwy sieciowe kołnierzowe na ciśnienie nominalne PN 16, pełny prosty przepływ medium przez zasuwę wszystkie elementy wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z żeliwa sferoidalnego muszą być zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną, powłoka musi posiadać certyfikat jakości i odbioru GSK - Ral, lub równoważne. 6.2. Obudowy do zasuw sieciowych teleskopowe, w rozwiązaniu systemowym producenta zasuw, 6.3. Skrzynki do zasuw sieciowych żeliwne lub tworzywowe z górną pokrywą żeliwną średnicy min. 157 mm. posadowioną na lekkiej podbudowie betonowej, 6.4. Zasuwy dla przyłączy domowych do nawiercania pod ciśnieniem przy pomocy aparatu do nawiercania, przeznaczone do bezpośredniego montażu na opaskach (bez dwuzłączki), korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego lub z żywicy POM, elementy wewnętrzne i zewnętrzne wykonane z żeliwa muszą być zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną, powłoka musi posiadać certyfikat jakości i odbioru GSK - Ral, lub równoważne, 6.5. Obudowy do zasuw domowych teleskopowe, w rozwiązaniu systemowym producenta zasuw, 6.6. Skrzynki do zasuw domowych żeliwne lub tworzywowe z górną pokrywą żeliwną o wymiarach: wysokość - min. 25 cm, średnica zewnętrzna górnej części skrzynki - min. 19 cm, posadowioną na lekkiej podbudowie betonowej 6.7. Hydranty podziemne DN80 - 4szt, - hydranty powinny spełniać wymogi normy PN-B-02863 przepisów przeciwpożarowych i ochrony budynków pod względem wydajności i jakości materiałów z jakich zostały wykonane jak i lokalizacji w terenie. Projektuje się hydrant podziemny ?80mm o wydajności Q=10dm3/s i ciśnieniu nominalnym 0,2MPa, korpus wykonany z żeliwa sferoidalnego, z pełnym zabezpieczeniem antykorozyjnym: zewnętrznie - farbą proszkową produkowaną na bazie żywic epoksydowych o nominalnej grubości 250 mikronów oraz wewnętrznie - emaliowane, powłoka musi posiadać certyfikat jakości i odbioru GSK - Ral, lub równoważne 6.8. Kształtki żeliwne - wykonanie z żeliwa sferoidalnego epoksydowane zewnętrznie i wewnętrznie oraz śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej. 6.9. Pozostała armatura tj. łączniki rurowe, łączniki kołnierzowe, trójniki, kolana wykonane z żeliwa sferoidalnego zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową o min. grubości 250 ?m. Do wszystkich połączeń skręcanych zastosować śruby, podkładki i nakrętki ze stali nierdzewnej. 6.10. Oznakowanie zamontowanych hydrantów, zasuw hydrantowych, zasuw sieciowych oraz zasuw do przyłączy domowych tablicami informacyjnymi zgodnie z normą PN-86/B-09700 zamontowanymi na pobliskich budynkach, ogrodzeniu trwałym (w uzgodnieniu z właścicielem), ewentualnie na słupach żelbetowych. 7. Odbudowa nawierzchni po wykopach: - przywrócenie do stanu z przed rozpoczęcia robót nawierzchni dróg (pełna odbudowa nawierzchni), placów, chodników, posesji mieszkańców, - badania zagęszczenia gruntu - uzyskanie decyzji lub oświadczeń od właścicieli nieruchomości o przywróceniu terenu do stanu przed rozpoczęciem prac budowlanych. 8. W zakresie wykonania przedmiotowego zadania należy uwzględnić: 8.1.Wykonawca zrealizuje zakres przedmiotu zamówienia etapami uzgodnionymi z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji przy ul. Targowej, ze szczególnym uwzględnieniem zabezpieczenia mieszkańców w dostawy wody, w tym celu przed przystąpieniem do robót na danym odcinku poinformuje on mieszkańców o ewentualnych przerwach w dostawach wody. UWAGA: Zabrania się zamykania i otwierania zasuw sieciowych na czynnej sieci wodociągowej, czynności te należy zgłosić do PGK Sp z o.o. Zakład Wodociągów i Kanalizacji z odpowiednim wyprzedzeniem. 8.2. Wykonanie próby szczelności, płukania i dezynfekcji, z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę, 8.3. Opracowanie projektu organizacji ruchu, wystąpienie o zajęcie pasa drogowego na czas niezbędny do wykonania robót, oraz poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego przez Wykonawcę, 8.4. W przypadkach koniecznych zastosowanie odwodnienia z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę, 8.5. Obsługa geodezyjna budowy, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej w plikach dxf z poniesieniem kosztów przez Wykonawcę , 8.6. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikami uzbrojenia podziemnego i nadziemnego sposób ich zabezpieczenia (np. Opinia Koordynacji Usytuowania sieci wodociągowej Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Decyzja Zarządu Dróg Powiatowych w Biłgoraju). 8.7. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym miejsce składowania materiału pozostałego z prac ziemnych, demontowanych rurociągów i armatury. 8.8. Wszelkie zastosowane materiały do budowy sieci wodociągowej muszą spełniać aktualne wymagania branżowe i posiadać atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz certyfikaty wymagane przez Zamawiającego. 8.9. Wykonawca zapewni kierownika budowy posiadającego wymagane prawem stosowne uprawnienia budowlane. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca złoży w siedzibie Zamawiającego oświadczenie kierownika budowy o którym mowa w art. 41, ust. 4 pkt 1) wraz z zaświadczeniem o którym mowa w art. 12, ust. 7 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409). 8.10. Wykonawca wraz z pisemnym zgłoszeniem Zamawiającemu zakończonych robót do odbioru przedstawi kompletną dokumentację powykonawczą, m.in.: dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzającym zakończenie robót i zgłoszenie do odbioru, oświadczenie kierownika budowy dot. art. 57 ust. 1 pkt 2), ppkt a) i b) ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409), inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wersja papierowa i elektroniczna w plikach dxf, protokoły przeprowadzonych prób i sprawdzeń, wyniki badań jakości wody, atesty i certyfikaty na zastosowane materiały. 8.11. Wykonawca przez cały okres robót budowlanych zapewni, umożliwi wstęp na teren budowy inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz upoważnionym pracownikom Zamawiającego włącznie z możliwością wglądu do dokumentacji budowy oraz wpisem do dziennika budowy. 8.12. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i urządzenia, do czasu ich wbudowania, przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratą jakości, właściwości lub parametrów oraz udostępni do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz pracowników Zamawiającego, UWAGA: 1) Zamawiający będzie wymagał przedstawienia do akceptacji Inwestora oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego armatury, przed przystąpieniem do prac budowlanych, 2) Wykonawca powiadomi pisemnie Inwestora o terminie przystąpieniem do prac budowlanych w terenie, 3) Wykonawcom zainteresowanym udziałem w niniejszym postępowaniu przetargowym zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu przyszłego placu budowy. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót i wymagań określa zatwierdzona dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ: 9.1.Projekt budowlano - wykonawczy p.t. Budowa sieci wodociągowej w ul. Różana oraz ul. Bajkowa w Biłgoraju - załącznik nr 2 do SIWZ 9.2.Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) obiektu - Budowa sieci wodociągowej w ul. Różana oraz ul. Bajkowa w Biłgoraju - załącznik nr 3 do SIWZ 9.3.Przedmiar robót - załącznik nr 4 do SIWZ Zamawiający zastrzega, że załączony przedmiar robót stanowi materiał pomocniczy, poglądowy dla Wykonawców do sporządzenia ofert. UWAGA - Jeżeli w dokumentacji projektowej, Szczegółowej specyfikacji technicznej lub przedmiarze robót zostały użyte przykładowe: znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń równoważnych tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wskazane. Wymagania dotyczące materiałów, armatury opisane w SIWZ należy traktować jako nadrzędne przed dokumentacją projektową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium należy wnieść w jednej z następujących form: - pieniądzu -przelewem na nr konta - 42-1020-5385-0000-9602-0002-5627, z dopiskiem - wadium w przetargu nieograniczonym na budowę sieci wodociągowej w ul. Różanej oraz Bajkowej w Biłgoraju - poręczeniu bankowym, lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancji bankowej, - gwarancji ubezpieczeniowej, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6B ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 4. Wadium jest wnoszone na okres związania ofertą. 5. Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. - W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu, wykonawca winien załączyć do oferty oryginał lub kopię potwierdzenia wykonania przelewu wadium poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Dla pozostałych form wniesienia wadium wymagane jest złożenie wraz z ofertą dokumentu w oryginale, a dodatkowo do oferty należy dołączyć (spiąć z ofertą) kopię składanego dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający zwracając wadium w trybie art. 46 ustawy - Pzp, zwróci Wykonawcy oryginał dokumentu wadium, wobec czego zaleca się nie spinać w sposób trwały oryginału dokumentu wadium z ofertą. 6. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na pisemny wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7. Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, b) Wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. - Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 7 lit. a) jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy - Pzp nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy - Pzp , lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 9. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pgk.biuletyn-publiczny.net
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach