Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Fałkowo, sieci wodociągowej w m. Wierzyce i Imielno oraz przyłącza wodociągowego w m. Rzegnowo

Gmina Łubowo ogłasza przetarg

 • Adres: 62-260 Łubowo, Łubowo 1
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 61 4275930 , fax. 61 4275858
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łubowo
  Łubowo 1 1
  62-260 Łubowo, woj. wielkopolskie
  tel. 61 4275930, fax. 61 4275858
  REGON: 63125945900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lubowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Fałkowo, sieci wodociągowej w m. Wierzyce i Imielno oraz przyłącza wodociągowego w m. Rzegnowo
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Fałkowo, sieci wodociągowej w m. Wierzyce i Imielno oraz przyłącza wodociągowego w m. Rzegnowo, na którą składają się m.in.: a) Fałkowo: - budowa wodociągu - 128m, przełożenie przyłącza 48m - kanalizacja grawitacyjna z rur PVC fi200 - 130m - przykanaliki PVC fi 160 - 100m/9szt b) Wierzyce i Imielno - sieć wodociągowa PCW fi110 - 90 m (od węzła nr 7-17) - sieć wodociągowa PCW fi90 - 278m (od węzła nr 7-17) - sieć wodociągowa PCW fi 90 - 267m (od węzła nr 18-21) - montaż hydrantów p.poż fi 80 - 6szt c) Rzegnowo - przyłącze - sieć wodociągowa PCW fi90 - 157m - przyłącze PE fi 40 - 41m Szczegółowa specyfikacja techniczna oraz przedmiary robót (jako element pomocniczy) zostały zawarte w zał. nr 7 do SIWZ. UWAGA! Jeżeli w dokumentacji, o której mowa wyżej zastosowano nazwy producentów lub inne nazwy własne, należy przyjąć, że służą one wyłącznie doprecyzowaniu opisu przedmiotu zamówienia a zamówienie należy wykonać z materiałów wskazanych w dokumentacji lub równoważnych (ewentualne roboty zamienne wynikłe w trakcie realizacji umowy muszą być wprowadzone do umowy aneksem, zasadność ich wykonania potwierdzona protokołem konieczności i kosztorysem zamiennym zaakceptowanym przez strony umowy, koszty robót zostaną wliczone w cenę ryczałtową - mogą to być jedynie zmiany, które ulepszają realizowane zamówienie, usprawniają proces budowy, nie mogą zmieniać zakresu zamówienia). Użyte materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty materiałowe do stosowania w budownictwie a także zapewniać sprawność eksploatacyjną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Oferent jest zobowiązany złożyć wadium przed terminem składania ofert w formie określonej przez Ustawę, przy czym w przypadku wpłacenia wadium w formie pieniężnej poniższą kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego: Wielkopolski Bank Spółdzielczy w Łubowie Konto nr: 74 9068 0003 0000 0101 4006 5402 Kwota wadium musi znajdować się na koncie najpóźniej w terminie składania ofert. Kwota wadium wynosi 5.000,00 zł (pięćtysięcyzł 00/100). Kopia dokumentu potwierdzającego złożenie wadium (w przypadku gwarancji) powinna być dołączona do oferty zaś oryginał należy złożyć w kasie Urzędu Gminy Łubowo.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.lubowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach