Przetargi.pl
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie 7 dniowego pobytu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego nad morzem

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ogłasza przetarg

 • Adres: 63-400 Ostrów Wielkopolski, al. Juliusza Słowackiego 1C
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0 62 735 51 52 , fax. 0 62 735 02 05
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  al. Juliusza Słowackiego 1C 1C
  63-400 Ostrów Wielkopolski, woj. wielkopolskie
  tel. 0 62 735 51 52, fax. 0 62 735 02 05
  REGON: 25086417800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie 7 dniowego pobytu rehabilitacyjnego usprawniająco-rekreacyjnego nad morzem
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Wykonawca w ramach projektu pt. CHCEMY BYĆ SOBĄ zorganizuje i przeprowadzi: 7 dniowy pobyt rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny nad morzem dla 33 osób niepełnosprawnych z wieloraką niepełnosprawnością, w tym 4 osób poruszających się na wózku inwalidzkim (2 osoby bezwzględnie przewożone na wózku inwalidzkim) wraz z opiekunami w liczbie 29 osób, w terminie między 27 lipca 2013 roku a 8 września 2013 roku Wymagania dotyczące przeprowadzenia 7 dniowego pobytu rehabilitacyjnego usprawniająco - rekreacyjnego nad morzem 1. zorganizuje 7 dniowy pobyt rehabilitacyjny usprawniająco - rekreacyjny nad morzem w terminie między 27 lipca 2013 roku a 8 września 2013 roku, w ośrodku przystosowanym do przyjmowania zorganizowanych grup osób niepełnosprawnych: - z cukrzycą - z chorobami neurologicznymi - z chorobami układu pokarmowego - z chorobą psychiczną - z dysfunkcją narządu ruchu, z wyłączeniem osób poruszających się na wózkach inwalidzkich - z dysfunkcją narządu ruchu poruszających się na wózkach inwalidzkich - z dysfunkcją narządu wzroku - ze schorzeniami układu krążenia - epilepsja 2. zapewni zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych, z pełnym węzłem sanitarnym tj. umywalka, prysznic, wc w każdym pokoju, z całodobowym dostępem do ciepłej wody - przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, w tym 4 osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Każdy pokój wyposażony w jednoosobowe łóżka z pościelą (wykluczone łóżka piętrowe), szafy ubraniowe, krzesła i stoliki, TV oraz czajnik bezprzewodowy, sztućce, szklanki, talerzyki. 3. zapewni całodzienne wyżywienie dla wszystkich uczestników pobytu /3 posiłki dziennie - śniadanie, obiad, kolacja/, z zachowaniem diet wynikających z posiadanych schorzeń (w tym diety cukrzycowej), rekompensatę za śniadanie w dniu rozpoczęcia pobytu dla każdego uczestnika oraz za kolację w dniu zakończenia pobytu dla każdego uczestnika w formie suchego prowiantu na czas podróży, 4. zapewni całodobową opiekę pielęgniarską i korzystanie z opieki lekarskiej podczas pobytu, 10 zabiegów rehabilitacyjnych dla każdego uczestnika zgodnie z zaleceniami lekarza na podstawie aktualnego zaświadczenia o stanie zdrowia, zajęcia integracyjne, kulturalno - oświatowe oraz sportowo - rekreacyjne, 5. zapewni kadrę gwarantującą prawidłową organizację i przeprowadzenie pobytu, 6. zapewni opłacenie opłaty uzdrowiskowej/klimatycznej za wszystkich uczestników pobytu i opiekunów, jeśli wymagać będzie tego lokalizacja ośrodka 7. przygotuje i zapewni realizację programu pobytu rehabilitacyjnego, z wyszczególnieniem proponowanych form zajęć integracyjnych, kulturalno - oświatowych oraz sportowo - rekreacyjnych w zależności od indywidualnych możliwości i stopnia zainteresowania i prześle go w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy na adres zamawiającego wraz z godzinami posiłków, kadrą odpowiedzialna za prawidłowy przebieg pobytu, 8. zapewni sprawne i bezpieczne zgodne z przepisami transportu drogowego, przeprowadzenie przewozu osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami (w tym dwóch osób bezwzględnie na wózkach inwalidzkich wraz z opiekunami) na trasie Ostrów Wielkopolski - ośrodek, w którym odbędzie się pobyt rehabilitacyjny i z powrotem - przejazd autokarem i busem sprawnym technicznie, z klimatyzacją, ubezpieczeniem OC, NNW oraz aktualnymi badaniami technicznymi, wyjazd na pobyt nie wcześniej niż o 6.00. 9. oznaczy miejsce realizacji pobytu rehabilitacyjnego informacją o współfinansowaniu przez Unię Europejską z zastosowaniem stosownych logotypów, według wzoru dostarczonego przez Zamawiającego, 10. przeprowadzi anonimową ankietę oceny pobytu rehabilitacyjnego przez uczestników, 11. w terminie 14 dni od dnia zakończenia ww. pobytu rehabilitacyjnego, przekaże do siedziby PCPR komplet dokumentów: - anonimową ankietę oceny pobytu rehabilitacyjnego dokonaną przez uczestników, - zdjęcia dokumentujące realizację zadania Ponadto: Zamawiający: 1. dopuszcza zmianę liczby opiekunów i uczestników pobytu rehabilitacyjnego w przypadku zmiany składu osobowego uczestników, 2. dopuszcza zmianę liczby osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim, w przypadku zmiany składu osobowego uczestników, 3. w losowych przypadkach uniemożliwiających realizację ww. pobytu w zakładanym terminie dopuszcza przesunięcie terminu jego realizacji ale w ramach zaznaczonego przedziału czasowego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 853125004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pcpr.powiat-ostrowski.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach