Przetargi.pl
Budowa ulic: Starowiejskiej, Ildefonsa Urbaniaka oraz księdza Rawickiego w Budzisławiu Kościelnym

Gmina Kleczew ogłasza przetarg

 • Adres: 62-540 Kleczew, Plac Kościuszki 5
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2700900 , fax. 063 2700940
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kleczew
  Plac Kościuszki 5 5
  62-540 Kleczew, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2700900, fax. 063 2700940
  REGON: 00052946200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kleczew.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulic: Starowiejskiej, Ildefonsa Urbaniaka oraz księdza Rawickiego w Budzisławiu Kościelnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Ulice przeznaczone do przebudowy administrowane są przez Gminę Kleczew. Teren inwestycji znajduje się w otoczeniu zabudowy domków jednorodzinnych , gospodarstw oraz pól uprawnych w Budzisławiu Kościelnym gm. Kleczew. Ulica Starowiejska łączy się z drogą powiatową 3050P, która stanowi połączenie z miejscowością Wilczyn. Wszystkie ulice są drogami gruntowymi częściowo wzmocnionymi tłuczniem kamiennym. Ponadto na terenie występują urządzenia infrastruktury technicznej nadziemne: - słupy linii energetycznej napowietrznej z oświetleniem oraz urządzenia infrastruktury technicznej podziemne: - sieć energetyczna - sieć teletechniczna - sieć wodociągowa - kanalizacja sanitarna. 1. Zakres inwestycji Branża drogowa Nawierzchnie jezdni z betonowej kostki brukowej szarej 8 - 2195 m2 Nawierzchnie zjazdów z betonowej kostki brukowej 8 - 456 m2 Nawierzchnie wzmocnionego chodnika z betonowej kostki brukowej kolorowej 6 - 252 m2 Branża elektryczna Linia kablowa oświetleniowa YAKY 4x25 mm2 o długości 635 m Słupy oświetleniowe ocynkowane malowane proszkowo kolor brązowy, stożkowe , - szt. 19 Oprawy sodowe o mocy 100W wandaloodporne - kpl. 19 Branża sanitarna Kanały z rur kanalizacyjnych PVC o średnicy zewnętrznej 250 mm - 69 m Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315 mm - 166 m Kanały z rur żelbetowych pośredniczy 250 mm - 97 m Studzienki ściekowe uliczne betonowe prefabrykowane o średnicy 500 mm - szt 19 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych średnicy 1000 mm - szt 14
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451000008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 18 000,00 ( sl. osiemnaście tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kleczew.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach