Przetargi.pl
Przetarg nieograniczony na dostawę ultrasonografu

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy ogłasza przetarg

 • Adres: 62-400 Słupca, ul. Traugutta 7
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 063 2752300 , fax. 063 2752116
 • Data zamieszczenia: 2013-07-02
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy
  ul. Traugutta 7 7
  62-400 Słupca, woj. wielkopolskie
  tel. 063 2752300, fax. 063 2752116
  REGON: 00030662100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.slupca.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przetarg nieograniczony na dostawę ultrasonografu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa ultrasonografu zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. Sprzęt musi posiadać atesty, certyfikaty dopuszczające oferowany sprzęt do obrotu na rynku polskim, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. Zaoferowany sprzęt musi być w pełni nowy. W ramach realizacja zamówienia Wykonawca dostarczy urządzenie dokona montażu, instalacji. Przeszkolenia personelu Zamawiającego. Kompletność dostawy zostanie obustronnie potwierdzona podpisanym protokołem przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji u Zamawiającego. Data protokolarnego przekazania rozpoczyna bieg gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany przekazać przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego w terminie określonym w pkt. 3 SIWZ. Płatność nastąpi w ciągu sześciu miesięcy w czterech równych ratach. Okres udzielonej gwarancji: 36 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331122000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 28 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.slupca.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach