Przetargi.pl
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Przytoczna Zadanie nr IV i Zadanie nr III

Gmina Przytoczna ogłasza przetarg

 • Adres: 66-340 Przytoczna, ul. Rokitniańska 4
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 0-95 7494310 , fax. 095 748 91 13
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Przytoczna
  ul. Rokitniańska 4 4
  66-340 Przytoczna, woj. lubuskie
  tel. 0-95 7494310, fax. 095 748 91 13
  REGON: 21096682300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przytoczna.bip.net.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w m. Przytoczna Zadanie nr IV i Zadanie nr III
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Przytoczna zadanie IV i zadanie III wraz z przepompowniami ścieków oraz odtworzeniami drogowymi. Etap III będzie realizowane na działkach o numerach 213(16, 213(18, 219, 228, 227, 234, 237, 241, 242(4, 244, 245, 246(2, 247(2, 247(1, 248, 249, 250(10, 250(9, 251(2, 251(1, 252, 253, 254(1, 254(2, 255(2, 415, 416, 441, 232(2, 238, 235, 236, 237, 226, 230, 232(1. Natomiast etap IV będzie realizowany na działkach o numerach 441(1, 441(2, 442, 443(2, 444(1, 445, 51(1, 51(7. Zadania będą realizowane w oparciu o dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych. Zakres robót obejmuje m.in. wykonanie - kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 dn 200 o łącznej długości ok. 2191,7 mb, - kanalizacji grawitacyjnej z rur PVC-U SN8 dn 160 o łącznej długości ok. 157,5 mb, - studni kanalizacyjnych betonowych dn 1200 - 63 kpl, - studzienek inspekcyjnych z PP dn 400 - 28 szt. - kanalizacji tłocznej ścieków z rur PE100 SDR17 PN10 dn 110 o łącznej dł. ok. 780 mb, - kanalizacji tłocznej ścieków z rur PE100 SDR17 PN10 dn 63 o długości ok. 9 mb, - przepompowni ścieków PS1, PS2, PS3 wraz z zasilaniem elektrycznym; - lokalnych punktów tłocznych MP1, MP2. Zadanie nr IV 1.Sieć kanalizacji grawitacyjnej - odcinek: S1-S8 L=312,5 mb z rur PVC SN8 dn200 i S24istn-S24,2 L=24 mb z rur PVC SN8 dn200 studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w wykopie o głębokości 3m, próba wodna szczelności kanałów rurowych, roboty ziemne. 2. Kanalizacja sanitarna tłoczna - rurociąg tłoczny PE HD dn 110 L=322,5 mb wraz z przepompownią ścieków PS3, roboty ziemne i przygotowawcze, roboty montażowe, w tym montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm, zakup i dostawa na plac budowy przepompowni ścieków PS3 z uzbrojeniem technologicznym, próba wolna szczelności rurociągu tłocznego. 3. Zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków. 4. Zagospodarowanie terenu przepompowni: roboty ziemne ogrodzenie z siatki wys. 1,8 m na słupkach stalowych z rur o śr. 60,3(4,0 mm o rozstawie 2,5 m obsadzonych w cokole, brama wjazdowa z siatki wysokości 2,1 m, szerokość wrót 3 m, chodnik z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, rozścielenie ziemi urodzajnej. 5. Roboty towarzyszące - odtworzenie nawierzchni: naprawa dróg gruntowych, rozścielenie warstwy humusu. Zadanie nr III 1. Sieć kanalizacji grawitacyjnej - odcinki Sistn.-S16-S31-KR l=516,50 mb z rur PVC SN8 dn200, PS2-S0-S1-S0.1-S2-S9 l=184,20 mb z rur PVC-U SN8 dn200, S1-S1.1-S1.15 L=299,5 mb z rur PVC-U SN8 dn200, PS1-S37-S51 L=507,5 mb z rur PVC-U SN8 dn, odcinki S37-S37.2 L=24,5 mb, S1.5-S1.5.1 L=16,5 mb, S1.11-S1.11.1 L=6,0 mb, S1.12-S1.12.1 L=6,5 mb, S1.14-S1.14.2 L=18 mb, S2-S2.1 L=12,0 mb z rur PVC-U SN8 dn160, odcinki S1.7-S1.7.3 L=29,0 mb, S1.15-S1.15.1-KR1 L=18 mb z rur PVC-U SN8 dn200, odcinki MP2-S62-S64 L=24,5 mb, S62-S62.1 L=18 mb z rur PVC-U SN8 dn160, odcinki MP1-S36-S36.1 L=6,5 mb, S36-S36.3 L=25 mb z rur PVC-U SN8 dn160 - wykonać m.in. wykopy, montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki, kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w wykopie o głębokości 3m, studzienki kanalizacyjne systemowe, przecisk o długości do 20 m, próba wodna szczelności kanałów rurowych, roboty ziemne. 2. Kanalizacja sanitarna tłoczna - rurociąg tłoczny PS2-KR2 L=240,5 mb, PS1-KR1 L=217,0 mb z rur PE HD dn 110 wraz z przepompowniami ścieków PS1 i PS2, w tym roboty ziemne i przygotowawcze, roboty montażowe, w tym montaż rurociągu z rur polietylenowych, połączenie rur pod ciśnieniem, zakup montaż i dostawa na plac budowy przepompowni ścieków, próba wodna szczelności rurociągu tłocznego, zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków, zagospodarowanie terenu przepompowni + zjazd - roboty ziemne, ogrodzenie z siatki wys. 1,8 m na słupkach stalowych z rur o śr. 60,3(4,0 mm o rozstawie 2,5 m obsadzonych w cokole, brama wjazdowa z siatki wysokości 2,1 m szerokość wrót 3 m, chodnik z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, rozścielenie ziemi urodzajnej. 3. Kanalizacja sanitarna tłoczna - rurociąg tłoczny PZ22-MP2 L=6,0 mb, PZ19-MP1 L=3,0 mb z rur PE HD dn 63 wraz z przepompowniami ścieków MP1 i MP2, w tym roboty ziemne i przygotowawcze; roboty montażowe, w tym montaż rurociągu z rur polietylenowych, zakup montaż i dostawa na plac budowy przepompowni ścieków z uzbrojeniem technologicznym; próba wodna szczelności rurociągu tłocznego, zasilanie w energię elektryczną przepompowni ścieków. 4. Roboty towarzyszące - rozbiórka nawierzchni utwardzonej wraz z wywiezieniem gruzu rozbiórkowego, odtworzenie nawierzchni asfaltowej (nawierzchnia tłuczniowa, nawierzchnia z brukowca, nawierzchnia gruntowa piaszczysto gliniasta, tereny zielone rozścielone warstwą humusu) - zgodnie z dokumentacją projektową, roboty pomiarowe - zgodnie z dokumentacją projektową. 5. Kanalizacja sanitarna na odcinku PS3-S1-S1.1-S1.6 L=300,5 mb z rur PVC SN8 dn200 (w przedmiarze oznaczone jako Koszty Niekwalifikowalne) - roboty ziemne, wykopy i zasypywanie wykopów, montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów, kanały z rur PVC łączonych na wcisk, studnie rewizyjne z kręgów betonowych, próba wodna szczelności kanałów rurowych, rozścielenie warstwy humusu. 2. Wykonawca uwzględnia w swojej ofercie koszty a) wykonania kontrolnych odwiertów geologicznych, b) wywiezienia ziemi, materiałów rozbiórkowych i gruzu z terenu budowy - jeżeli zajdzie taka potrzeba - w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku odpadów - dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów. Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada, c) uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w tym drogowych, zarówno w skutek realizacji prac w ich obszarze, jak również wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego poza terenem budowy, d) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt - zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia, placów składowych, - zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnym ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp., e) uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii oraz ewentualnie punktu zrzutów ścieków oraz koszty poboru wody, energii oraz zrzutu ścieków, f) uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień i ich aktualizacji, decyzji i zatwierdzeń dotyczących zajęcia pasa drogowego oraz kosztów z nich wynikających, wykonania dokumentacji dotyczącej organizacji ruchu drogowego, dokumentacji hydrogeologicznej oraz projektu odwodniania wykopów i ich realizacji, przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów, inspekcji telewizyjnej, kosztów opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), kosztów obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą, uzyskania w imieniu Inwestora zaświadczenia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu o zakończeniu robót budowlanych w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia bez zastrzeżeń, itp. 3. Zakres robót do wykonania szczegółowo określają dokumenty projektowe pn: Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna wraz z przyłączami w miejscowości Przytoczna na Zadanie nr III i Zadanie nr IV, w tym projekt, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) opracowane przez EKO - INSTAL Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j. ul. Kazimierza Wielkiego 61(412, 66-400 Gorzów Wlkp. Zamawiający dołączył do SIWZ przedmiar robót jako dokument poglądowy. 4. Wykonawca powinien zapoznać się ze wszystkimi częściami składającymi się na specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz zdobyć wszelkie informacje, które są niezbędne do przygotowania i złożenia oferty, w tym zaleca się aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego 6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace etapowo, umożliwiając mieszkańcom dostęp do posesji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu wraz z dokumentacją odbiorową oświadczeń lub protokołów odbioru nieruchomości(działek na których prowadzone będą jakiekolwiek prace związane z przedmiotową inwestycją, z których będzie jednoznacznie wynikało, że ww. nieruchomości(działki po wykonaniu robót, zostały doprowadzone do należytego stanu, jak sprzed realizacji robót i że właściciele nie wnoszą zastrzeżeń do prac wykonanych przez Wykonawcę 7. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 8. Wykonawca, który zastosuje rozwiązania równoważne do opisanych w dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego 9. Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne, w tym zobowiązany jest na własny koszt zabezpieczyć zdemontowane urządzenia, sprzęt oraz materiały. 10. Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót 11. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej 12. Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów budowlanych oraz innych, które wystąpią w trakcie realizacji robót. Ponadto na żądanie Zamawiającego Wykonawca przekaże Zamawiającemu materiały budowlane i inne elementy mienia z rozbiórki. 13. Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót lub określonego dokumentacją projektową przedsięwzięcia 14. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia, na warunkach określonych w projekcie umowy, przez okres 60 miesięcy od daty odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania bez uwag protokołu końcowego. W tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usuwania ujawnionych wad 15. Po wykonaniu przez Wykonawcę robót przewidzianych niniejszą SIWZ Zamawiający dokona ich odbioru. Celem odbioru jest sprawdzenie należytego wykonania robót zgodnie z projektem budowlanym oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przy uwzględnieniu pozycji wynikających z przedmiaru robót i kosztorysu ofertowego 16. Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót, Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, dokumentację geodezyjną powykonawczą dotyczącą wykonanych robót budowlanych oraz wszelką inną niezbędną do zgłoszenia zakończenia budowy. 17. Podpisanie przez strony bez zastrzeżeń Końcowego Protokołu Odbioru uważa się za termin wykonania robót. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną ujawnione wady przedmiotu odbioru lub jego niekompletność, strony wpiszą je do Końcowego Protokołu Odbioru i wyznaczą termin do ich usunięcia. W takiej sytuacji za dzień końcowego odbioru przyjmuje się dzień, w którym strony podpisały Protokół Odbioru Usunięcia Wad. 18. Po dostarczeniu przez Wykonawcę wszystkich niezbędnych dokumentów w ramach odbioru końcowego, Zamawiający zgłosi w terminie 2 dni od momentu podpisania bez uwag protokołu końcowego realizacji inwestycji, zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Międzyrzeczu. 19. Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi Odbioru Robót. 20. Użyte w dokumentacji projektowej i SIWZ nazwy materiałów i urządzeń nie są obowiązujące i należy je traktować jako propozycje projektanta. Wykonawca może zastosować materiały i urządzenia równoważne o parametrach techniczno-użytkowych i estetycznych odpowiadających co najmniej parametrom materiałów i urządzeń zaproponowanych w projekcie i SIWZ. 21. Wykonawca ma obowiązek posiadać dla użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie (tj. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, świadectwa jakości ect.).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przytoczna.bip.net.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach