Przetargi.pl
Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP /10/15).

Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 00-301 Warszawa, ul. Nowy Zjazd 1
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 55 69 400 , fax. 22 55 69 403
 • Data zamieszczenia: 2015-07-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o.
  ul. Nowy Zjazd 1 1
  00-301 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 55 69 400, fax. 22 55 69 403
  REGON: 14204948200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mcs-przychodnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Podmiot leczniczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa serwerowni w formule zaprojektuj i wybuduj w Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP /10/15).
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczenia serwerowni w systemie zaprojektuj i wybuduj, zadanie pn. BUDOWA SERWEROWNI DLA POTRZEB MAZOWIECKIEGO CENTRUM STOMATOLOGII Sp. z o.o. w WARSZAWIE. Zamówienie obejmuje: inwentaryzację architektoniczno-instalacyjną pomieszczenia nr 336 wraz z przyległymi pomieszczeniami oraz budynku w zakresie wykonania instalacji przewidzianych programem funkcjonalno-użytkowym, opracowanie projektu budowlanego w zakresie wymaganym prawem budowlanym, sporządzenie projektów wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz informacji dotyczącej zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę obiektu budowlanego uwzględnianą w planie BIOZ. Wykonanie robot: remontowo-modernizacyjnych dostosowujących pomieszczenie nr 336 budynku dla potrzeb serwerowni, instalacji wyposażenia technicznego serwerowi: klimatyzacji i wentylacji, ochrony przeciwpożarowej, zintegrowanego sytemu bezpieczeństwa, zasilania i wewnętrznej instalacji elektrycznej, instalacji teleinformatycznej serwerowni, przeniesienie istniejącej serwerowi do zaadaptowanego pomieszczenia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w PFU stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 60 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Warunki gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach