Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 943 na odcinku Koniaków - Pietraszyna

Urząd Gminy w Istebnej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-470 Istebna, Istebna 1000
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 033 8556500 w. 39
 • Data zamieszczenia: 2012-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Istebnej
  Istebna 1000 1000
  43-470 Istebna, woj. śląskie
  tel. 033 8556500 w. 39
  REGON: 00054514200010
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ug.istebna.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 943 na odcinku Koniaków - Pietraszyna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia polega na wykonaniu robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn: Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 943 na odcinku Koniaków - Pietraszyna. Zakres robót do wykonania: roboty geodezyjne - 1 kpl, kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny - 165,12 m3. kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny - 565,12 m3, wykonanie przewiertów mechanicznych rurami AROT SRS 75 - 14,00 mb. wykonanie przewiertów mechanicznych rurami AROT SRS 110 - 22,00 mb. ułożenie rur osłonowych AROT DVK 75 mm - 191,00 mb, ułożenie rur osłonowych AROT DVR 75 mm - 18,00 mb, układanie kabli w rowach kablowych - ręcznie, kabel YAKY 4x35 mm2 - 2.263,00 mb, układanie kabli w rurach, kabel YAKY 4x35 mm2 - 341,00 mb, nasypanie warstwy piasku na dnie - 2.284,000 mb x 2. układanie uziomów w rowach kablowych FeZn 30x4 mm - 2.277,00 mb, zasypanie rowów dla kabli, ręcznie - 160,00 m3, zasypanie rowów dla kabli, mechanicznie - 548,16 m3, ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopu - 182,64 m3, cięcie nawierzchni mechanicznie, z masy asfaltowej gr. 5 cm - 30,00 mb, nawierzchnie po robotach - 6,00 m2 x 2, rozebranie nawierzchni i chodników, kostka brukowa - 20,00 m2, odtworzenie nawierzchni po robotach - 20,00 m2, obróbka kabli na sucho kabel YAKY 4x35mm2 - 94 szt, badanie linii kablowej, kabel 4-żyłowy - 47 odcinki, wykonanie trawników dywanowych siewem - 2.263,00 m2, montaż i stawianie słupów oświetleniowych - 47 szt, montaż wysięgników rurowych - 47 szt, montaż przewodów do opraw oświetleniowych - 47 kpl, montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupach - 47 szt, usunięcie gałęzi - 70,00 szt, usunięcie krzewów - 30,00 m2, sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego - odwód 1-fazowy - 47 pomiarów, badania i pomiary instalacji uziemiającej - pomiar pierwszy - 47 szt, badania i pomiary instalacji uziemiającej, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy - 47 szt, szafa oświetlenia ulicznego - 1 kpl, stycznik na prąd do 25A - 1 szt, skrzynka przyłączeniowa, bezpiecznikowa - 1 szt. Szczegółowy zakres robót do wykonania określa przedmiar robót, kosztorys ślepy, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz dokumentacji projektowej. Zaleca się aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wszędzie gdzie w opisach występują nazwy materiałów można zastosować inne równoważne materiały o parametrach technicznych równoważnych lecz nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji przetargowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 5.000,00 zł. (słownie pięć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.istebna.bip.info.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach