Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego w Międzychodzie

Gmina Międzychód ogłasza przetarg

 • Adres: 64-400 Międzychód, ul. Piłsudskiego
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 957 488 100 , fax. 957 488 134
 • Data zamieszczenia: 2020-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Międzychód
  ul. Piłsudskiego 2
  64-400 Międzychód, woj. wielkopolskie
  tel. 957 488 100, fax. 957 488 134
  REGON: 52459400000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.miedzychod.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego w Międzychodzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: Budowa oświetlenia ścieżki dookoła Jeziora Miejskiego w Międzychodzie. Zadanie podzielone zostało na cztery obszary, których zakres robót budowlanych obejmuje m.in.: Obszar nr 1 : • montaż szafy oświetleniowej SzO-1, • ułożenie linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4x35mm2 w dwóch obwodach o łącznej długości 643(775)m – cała linia kablowa w rurze ochronnej • montaż fundamentów B-50 szt. 10 • montaż słupów aluminiowych h=5m szt. 22 • montaż wysięgników jednoramiennych 0,5 m szt. 19, • montaż wysięgników dwuramiennych szt. 3 • montaż opraw LED 28W programowalnych szt. 25 • wciąganie przewodu YDY 3x2,5mm2 do słupów oświetleniowych m 150 • montaż tabliczek bezpiecznikowych lub złączy szt. 22 • połączenie tabliczki bezpiecznikowej z oprawą przewodem YDY 3x2,5mm2 kpl.22 • wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, • wykonanie pomiarów rezystancji izolacji linii kablowej oświetleniowej • Wykonanie pomiarów rezystancji uziomu dla słupów końcowych Obszar nr 2 : • ułożenie linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4x25mm2 o długości 496(580)m – cała linia kablowa w rurze ochronnej , • montaż fundamentów B-50 szt. 15, • montaż słupów aluminiowych h=5m szt. 15, • montaż wysięgników jednoramiennych 0,5 m szt. 13, • montaż wysięgników dwuramiennych typu 180 st . szt. 2, • montaż opraw LED 28W programowalnych szt. 17, • wciąganie przewodu YDY 3x2,5mm2 do słupów oświetleniowych m 100 • montaż tabliczek bezpiecznikowych lub złączy szt. 15 • połączenie tabliczki bezpiecznikowej z oprawą przewodem YDY 3x2,5mm2 kpl.17 • wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, • wykonanie pomiarów rezystancji izolacji linii kablowej oświetleniowej • Wykonanie pomiarów rezystancji uziomu dla słupów końcowych Obszar nr 3 : • montaż szafy oświetleniowej SzO-3, • ułożenie linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4x25mm2 długości 169(205)m – cała linia kablowa w rurze ochronnej, • ułożenie linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4x35mm2 długości 547(661)m – cała linia kablowa w rurze ochronnej , • montaż fundamentów B-50 szt. 25 • montaż słupów aluminiowych h=5m szt. 25 • montaż wysięgników jednoramiennych 0,5 m szt. 25, • montaż opraw LED 28W programowalnych szt. 25 • wciąganie przewodu YDY 3x2,5mm2 do słupów oświetleniowych m 150 • montaż tabliczek bezpiecznikowych lub złączy szt. 25 • połączenie tabliczki bezpiecznikowej z oprawą przewodem YDY 3x2,5mm2 kpl. 25 • wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, • wykonanie pomiarów rezystancji izolacji linii kablowej oświetleniowej • Wykonanie pomiarów rezystancji uziomu dla słupów końcowych Obszar nr 4 : • ułożenie linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4x25mm2 o długości 233(281)m – cała linia kablowa w rurze ochronnej, • montaż fundamentów B-50 szt. 8, • montaż słupów aluminiowych h=5m szt. 8, • montaż wysięgników jednoramiennych 0,5 m szt. 8, • montaż opraw LED 28W programowalnych szt. 8, • wciąganie przewodu YDY 3x2,5mm2 do słupów oświetleniowych m 50 • montaż tabliczek bezpiecznikowych lub złączy szt. 8 • połączenie tabliczki bezpiecznikowej z oprawą przewodem YDY 3x2,5mm2 kpl. 8 • wykonanie pomiarów skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, • wykonanie pomiarów rezystancji izolacji linii kablowej oświetleniowej • Wykonanie pomiarów rezystancji uziomu dla słupów końcowych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, Specyfikacja techniczna oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do SIWZ. 2. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 3. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo w dokumentacji projektowej. 4. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne' zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy. 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik nr 13 do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). 6. Wskazane jest, aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny dokumentów przekazanych w ramach danego postępowania przez Zamawiającego. 7. Zamawiający określa warunki realizacji zamówienia przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w następujący sposób: Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej: - oświadczenia potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia wg załącznika nr 2 i nr 3 oraz oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składa każdy partner z osobna, - podmioty występujące wspólnie (np. konsorcjum), warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej, zdolności technicznej lub zawodowej winien spełnić jeden z konsorcjantów lub łącznie cały ten podmiot. - wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez Wykonawcę lub osobę / osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem". 8. Zamawiający zastrzega, że poniższe rodzaje czynności wymagają zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę: a) Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2019r. poz.1843 tj. z dnia 2019.09.27 (dalej jako: Pzp) wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z póź. zmianami). Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez pracowników fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę to wykonywanie robót budowlanych szczegółowo określonych w przedmiarze robót – załącznik nr 11 do SIWZ. b) każdorazowo, na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedłoży: • aktualne oświadczenie, poświadczające, że osoby, o których mowa w pkt. a) są zatrudniane przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy lub osobę przez Wykonawcę umocowaną, • poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zanonimizowaną kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy ww oświadczenie ( wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna być zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z obowiązującym prawem. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Przedmiotowe oświadczenie Wykonawca składa pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych oświadczeń. Na zasadach określonych w niniejszym punkcie Wykonawca przedstawia Zamawiającemu oświadczenia dotyczące podwykonawców. c) Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy, d) nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia poświadczającego zatrudnienie przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę wraz z zanonimizowaną kopią umowy/umów z Pracownikami świadczącymi usługi /roboty budowlane w terminie wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z ppkt b) będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę, e) za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi/roboty budowlane na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości określonej w załączonym do SIWZ wzorze umowy. f) Wymóg zatrudnienia, o którym mowa powyżej, nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru, w tym: kierownika budowy, kierowników robót branży sanitarnej i elektrycznej, geodety.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45231000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa niniejszego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty wykonawca załącza oświadczenie o spełnianiu warunków oraz niepodleganiu wykluczeniu według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 3 do SIWZ oraz: a) odpowiednie pełnomocnictwa wraz z dokumentem potwierdzającym umocowanie do udzielania pełnomocnictw b) wypełniony i podpisany formularz ofertowy według wzoru stanowiącego załącznik 1 do SIWZ, c) tabelaryczne zestawienie kosztów budowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ, d) kosztorys ofertowy – sporządzony na podstawie dokumentacji technicznej załączonej do SIWZ oraz przedmiarów robót – kosztorys ofertowy ma charakter wyłącznie pomocniczy i nie zmienia zasad wynagrodzenia przyjętego w tym postępowaniu – wynagrodzenie ryczałtowe e) pisemne zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu (oryginał dokumentu).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach