Przetargi.pl
Oczyszczanie zimowe chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Piły

Zarząd Dróg i Zieleni w Pile ogłasza przetarg

 • Adres: 64-920 Piła, ul. gen. Władysława Andersa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 212 34 25 , fax. 67 212 46 81
 • Data zamieszczenia: 2020-11-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Pile
  ul. gen. Władysława Andersa 10
  64-920 Piła, woj. wielkopolskie
  tel. 67 212 34 25, fax. 67 212 46 81
  REGON: 57076656800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.pila.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Oczyszczanie zimowe chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Piły
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług polegających na kompleksowym zimowym utrzymaniu chodników i ścieżek rowerowych na terenie miasta Piły w sezonie zimowym 2020/2021 wymienionych w załącznikach do SIWZ, opisujących kategorie dróg oraz standard ich utrzymania. W ramach realizacji prac przewiduje się zróżnicowanie czasu wykonania usług. 2. Zadanie obejmuje działania prewencyjne, likwidację śliskości i odśnieżanie, przy użyciu własnych materiałów oraz własnego sprzętu i transportu a w szczególności: a) Mechaniczne i ręczne odśnieżanie chodników i ścieżek rowerowych – zakres wymieniony w załącznikach 1, 2 , 3 i 4 do umowy. b) Zwalczanie śliskości na chodnikach i ścieżkach rowerowych przy pomocy środków uszorstniających i chemicznych (środki chemiczne dopuszczone przez zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu) – zakres wymieniony w załącznikach 1, 2 , 3 i 4 do umowy. c) Tereny dodatkowe - utrzymanie zimowe obejmujące mechaniczne i ręczne odśnieżanie chodników i ścieżek rowerowych – zakres wymieniony w załączniku nr 5 do umowy, prace interwencyjne. d) Tereny dodatkowe - utrzymanie zimowe zwalczanie śliskości na chodnikach i ścieżkach rowerowych przy pomocy środków uszorstniających i chemicznych (środki chemiczne dopuszczone przez zamawiającego po uprzednim uzgodnieniu) – zakres wymieniony w załączniku nr 5 do umowy. W ramach tego zakresu prac przewiduje się zlecanie dodatkowych usług, zgodnie z pozycjami wskazanymi w załączniku nr 5 do umowy, każdorazowo na odrębne żądanie zamawiającego (zlecenie telefoniczne lub emailem). Usługi w tym standardzie powinny zostać wykonane po zakończeniu utrzymania zimowego chodników i ścieżek rowerowych w standardzie I-III i nie mogą rzutować na czas wykonania usługi podstawowej. Czas wykonana zlecenia dodatkowego wynosi od 4 godzin od przekazania zlecenia przez Zamawiającego. e) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania stałej zryczałtowanej kwoty wynagrodzenia z tytułu gotowości sprzętowej i kadrowej do prowadzenia całodobowej akcji zimowej. f) Wywóz śniegu i lodu, przez co rozumie się mechaniczne lub ręczne usunięcie zalegającego śniegu lub lody z powierzchni chodników lub ścieżek, załadunek, transport oraz utylizacja. Czas wykonania usługi : do 12 godzin od zlecenia przez Zamawiającego. Zakres został szczegółowo opisany w załączników SIWZ. Wykonawca zobowiązany będzie do zatrudnienia na umowę o pracę osoby wykonujące zadanie. Zamawiający uprawniony jest do żądania złożenia oświadczeń, dokumentów i wyjaśnień w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów oraz uprawniony jest do przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania zamówienia. W przypadku wątpliwości co do respektowania prawa pracy przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie prawo powiadomienia Państwową Inspekcję Pracy o zaistniałych wątpliwościach.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu 2. Oferta na formularzu ofertowym o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 3. Uproszczony kosztorys ofertowy sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 4 4. Oświadczenie RODO – załącznik nr 5 5. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu (załącznik do SWIZ nr 2).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach