Przetargi.pl
Budowa krytego basenu szkolnego przy Zespole Szkół na Os. Piaski wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą

KZB Legionowo Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-120 Legionowo, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 774-45-95 wew. 11 , fax. 22 774-11-77
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: KZB Legionowo Spółka z o.o.
  ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 3 3
  05-120 Legionowo, woj. mazowieckie
  tel. 22 774-45-95 wew. 11, fax. 22 774-11-77
  REGON: 14679974800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa krytego basenu szkolnego przy Zespole Szkół na Os. Piaski wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia dotyczy budowy krytego basenu przyszkolnego na Os. Piaski o pow. zabudowy 2.180,70 m2, kubaturze 21.305,50 m3. Zaprojektowany budynek ma pełnić rolę basenu przyszkolnego z możliwością użytkowania go komercyjnie po godzinach lekcyjnych. Główna hala basenu zawiera nieckę pływacką o wymiarach 25x16,5 m z wykorzystaniem technologii niecek stalowych nierdzewnych niepowlekanych, basen rekreacyjny, brodzik dla dzieci, 2 wanny jacuzzi oraz zjeżdżalnię wodną zewnętrzną do wanny hamownej. Basen rekreacyjny będzie zawierać masaże podwodne, gejzery, leżanki i siedziska, natomiast nad nim znajdować się będzie mostek przejściowy dla użytkowników basenu. Oba baseny (rekreacyjny i pływacki) wyposażone będą w gniazda na przenośny podnośnik dla osób niepełnosprawnych, dysze atrakcji wodnych i oświetlenia podwodnego. 2. Budowa będzie realizowana przy działającym Zespole Szkół - w związku z tym należy tak uwzględnić organizację budowy i prowadzenia prac budowlanych, aby umożliwić prowadzenie zajęć. Należy także z w/w powodów zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 3. Instalacja fotowoltaniczna musi być wykonana z kompletnym opomiarowaniem (licznik dwukierunkowy) z podłączeniem do zewnętrznej sieci energetycznej, uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji. 4. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej (na własny koszt) na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wpłaty wadium w kwocie: 350.000,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem wyznaczonego terminu składania ofert

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.kzb-legionowo.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach