Przetargi.pl
Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Wielkopole.

Gmina Gorzków ogłasza przetarg

 • Adres: 22-315 Gorzków, ul. Główna 9
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 084 6838156 , fax. 084 6838111
 • Data zamieszczenia: 2009-04-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Gorzków
  ul. Główna 9 9
  22-315 Gorzków, woj. lubelskie
  tel. 084 6838156, fax. 084 6838111
  REGON: 95037169500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: gorzkow.netbip.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kolektora sanitarnego w miejscowości Wielkopole.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Roboty budowlane : Zakres budowy kanalizacji sanitarnej obejmuje kanały grawitacyjne ze studniami rewizyjnymi i połączeniowymi, przepompownie ( tłocznie ) ścieków, przewody tłoczne, przyłącza kanalizacyjne grawitacyjne, ogrodzenie przepompowni ścieków
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452313008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: wadium w wysokości 40 000 zł wniesione zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienie do Wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i są uprawnieni do działalności zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 02 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155 poz. 1095); 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia i w tym względzie wykażą się dowodami ( referencje lub opinie lub listy polecające ) : a) dla robót budowlanych, w okresie ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania ( III.2004 - III.2008 ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, wykonanie robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (przez co rozumieć należy budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ), 2 - dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. kierownika budowy - z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie kierowania budową sieci sanitarnych, kierownika robót z uprawnieniami o specjalności drogowej, 3 - personelem posiadającym kwalifikacje w zakresie budowy i montażu instalacji i sieci sanitarnych, robót ogólnobudowlanych, robót drogowych, montażu instalacji elektrycznych. Kadra kierowania budową musi posiadać stwierdzenia przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie ( uprawnienia ), wpis na listę właściwej Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego; 4 - dysponują niezbędnym sprzętem technicznym i narzędziami do wykonania zadania; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i w tym względzie wykażą się, że : 1.dla zabezpieczenia bieżącego wykonywania robót posiadają środki własne lub dostęp do kredytu w wysokości min. wartości złożonej oferty brutto zł, 2. posiadają ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. ; 5) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że: a) każdy z osobna - posiadają uprawnienia do działalności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień oraz nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Pzp; b) wspólnie muszą wykazać, że posiadają wiedzę i doświadczenie, dysponują potencjałem technicznym, dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadają odpowiednie środki finansowe do wykonania zamówienia, posiadają ubezpieczoną OC z tytułu działalności gospodarczej w zakresie co najmniej podstawowym. 2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów. Złożone dokumenty muszą zawierać informacje niezbędne do stwierdzenia spełniania warunków, aktualne zgodnie z ustawą, kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem. Ocena będzie dokonywana na zasadzie spełnia - nie spełnia. Wykonawca, który nie potwierdzi spełniania warunków zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta odrzucona...
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1.Dokument potwierdzający wniesienie wadium, 2.Formularz oferty - stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ 3.Zestawienie jednostkowe kosztów według wzoru, załącznik nr 5 do SIWZ 4.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - stanowiące załącznik Nr do 2 SIWZ 5.Oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z SIWZ, dokumentacją techniczną, warunkami w terenie realizacji inwestycji - stanowiące załącznik Nr 3 Do SIWZ 6. Projekt umowy parafowany przez osobę podpisującą ofertę- stanowiący załącznik Nr 4 do SIWZ 7.Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, 8.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 9.Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 10.Informacja Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.. 1 pkt 4 - 9 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem złożenia wniosku) lub oświadczenie wykonawcy o spełnieniu tych warunków, 11.Wykaz wykonanych min. 5 robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie i terminowo ( referencje), 12.Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, winny być przedłożone kopie uprawnień budowlanych osób realizujących zamówienie ze strony Wykonawcy oraz kopie aktualnych zaświadczeń przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. 13.Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu, a w przypadku wykonawców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające obroty, zyski lub straty oraz zobowiązania i należności - za ostatnie 3 lata obrotowe tj. 2005, 2006, 2007 r. (lub 2006, 2007, 2008), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, 14.Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytową wykonawcy pozwalającą na realizację zadania (w wysokości składanej oferty brutto) , wystawiona nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 15.Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej minimalna wysokość kwoty ubezpieczenia 1 000 000 zł . Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych dokumentów, lub złożenie dokumentu w niewłaściwej formie (np. bez podpisu, nie poświadczone odpisy lub kopie za zgodność z oryginałem) spowoduje odrzucenie oferty. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez oferenta. Zamawiający wyklucza z postępowania uczestników, jeżeli stwierdzi, że złożone przez niego informacje są nieprawdziwe..

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: gorzkow.netbip.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach