Przetargi.pl
Budowa kanalizacji sanitarno-opadowej w miejscowości Sieciechowice - etap I

Gmina Iwanowice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 3884003 , fax. 012 3884030
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iwanowice
  Iwanowice Włościańskie 99 99
  32-095 Iwanowice, woj. małopolskie
  tel. 012 3884003, fax. 012 3884030
  REGON: 35155583200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwanowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa kanalizacji sanitarno-opadowej w miejscowości Sieciechowice - etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kolektorów grawitacyjnych kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic posesji, kolektorów kanalizacji opadowej wraz z elementami chodnika przy drodze powiatowej K1172 (Maków-Gołcza-Iwanowice-Zerwana) w miejscowości Sieciechowice - etap I, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w pomocniczych przedmiarach robót. 2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie: - kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej B, Dn 315mm na odcinku od studni S32 do studni B38 - 886,5m, - kolektor grawitacyjny kanalizacji sanitarnej VI, Dn 200mm na odcinku od studni B81 do studni S29 - 94,6m, - przyłącz do kolektora sanitarnego VI, Dn 160mm - do działki 612 - na odcinku od granicy działki do studni S81 - 61,4 m, - przyłącz do kolektora sanitarnego B, Dn 160mm - zbieracz S2 - na odcinku od studni S2d do studni S2 - 120,8 m, - przyłącza do kolektora sanitarnego B, Dn 160mm - lewostronne - 15,0 m, - przyłącza do kolektora sanitarnego B, Dn 160mm - prawostronne - 36,0 m, - kolektora kanalizacji opadowej F, Dn 400mm na odcinku od studni S091 do przepustu nr 4, 2+096,80 km - 790,3 m, - elementów chodnika - ściek z elementów betonowych w km 1+331,05 - 1+470,00 - 138,95 m, krawężnik betonowy w km 1+470,00 - 2+095,17 - 625,17 m, 3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawiera: 1) Dokumentacja projektowa - Załącznik Nr 9 do SIWZ, 2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - Załącznik Nr 11 do SIWZ. 3) Przedmiar robót - Załącznik Nr 5 do SIWZ - stanowiący jedynie materiał poglądowy, pomocniczy i informacyjny do zobrazowania zakresu inwestycji 4. Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne ze Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót - Załącznik Nr 11 do SIWZ. 5. Ponadto w ramach zamówienia oprócz wykonania wszelkich robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest również do: 1) wywozu ziemi i gruzu z terenu budowy - jeżeli zajdzie taka potrzeba, 2) uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy, 3) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt: a) zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, b) zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnymi ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp. c) przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów, kosztów opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), kosztów obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą. d) podczas prowadzenia robót w pasie drogowym, opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego, zamknięcia ulicy, oznakowania, zabezpieczenia, itp. oraz do poniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas robót, e) wykonania badań zagęszczenia gruntu wynikających z decyzji na zajętość pasa drogowego, f) wykonywania wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w pomocniczym przedmiarze robót, w tym prac wynikając ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej, g) wykonywania wszelkich innych robót, prac, badań i prób oraz czynności, obowiązków i wymogów wynikających z SIWZ, specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, a także nie ujętych w w/w dokumentacji, a wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia i zapewniających funkcjonowanie sieci, h) pokrycia kosztów mediów będących w dyspozycji Zamawiającego, z których wykonawca będzie korzystał przy realizacji zamówienia. i) uczestnictwa Wykonawcy wraz z kierownikiem budowy na naradach roboczych w siedzibie Zamawiającego lub na terenie realizacji inwestycji. j) inspekcji kamerą TV na odcinkach wskazanych przez Zamawiającego wykonanego kanału sanitarnego grawitacyjnego (2 egz. płyty CD dla Zamawiającego). k) ewentualnego pompowania wody z wykopów, l) ewentualnej wymiany gruntu w przypadku wystąpienia kurzawki w miejscu posadowienia elementów kanalizacji do stanu umożliwiającego ich stabilne posadowienie. Wykonawca ma obowiązek wyliczyć w/w koszty na podstawie projektu, wizji w terenie, doświadczenia zawodowego oraz czasookresu przyjętego przez niego na realizację robót. 6. Wymagania dotyczące gwarancji: Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres udzielonej gwarancji: 3 letnia gwarancja na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru. 7. Wymagania jakościowe i materiałowe: 1) do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nieużywanych i fabrycznie nowych, zakupionych u producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót, 2) Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 3) Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 4) Przed realizacją poszczególnych etapów robót, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wykazu proponowanego do wbudowania materiału i urządzeń w celu akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego. 5) Należy zamontować materiały wskazane w przedmiarach lub równoważne. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie Zmawiający w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne. 6) Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarach znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta. 7) Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w pierwszym gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną. 8) Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę. 9) Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, ze są one równoważne. 10) Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty bądź odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników. 9. Zaleca się Wykonawcom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty, sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach. 10. Uczestnikowi przetargu zaleca się przeprowadzenie wizytację miejsca realizacji robót i jego otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty na wykonanie robót. 11. Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 12. Wspólny Słownik Zamówień CPV: Główny przedmiot: 45000000-7 Roboty budowlane Dodatkowe przedmioty: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej 45232411-6 Roboty budowlane związane z budową rurociągów 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania. 13. Uszczegółowienie zakresu rzeczowego: 1) Za zajęcie pasa ruchu będą pobierane opłaty zgodnie z wydanymi decyzjami i czasem zajęcia drogi, który wynika bezpośrednio z tempa prac Wykonawcy. Szczegółowe informacje można uzyskać z ZDPK. Wykonawca będzie ponosił koszty na podstawie not obciążeniowych wystawionych przez Gminę Iwanowice. 2) Należy przyjąć separator zgodnie z opisem na profilu F kanalizacji opadowej. Profile stanowią uszczegółowienie projektu zagospodarowania. Separator na projekcie zagospodarowania został opisany symbolem SO116. 3) Należy przyjąć do wyceny komorę wpadową z klapą samoczynną zamykającą zgodnie z profilem F kanalizacji opadowej. Przedmiar jest jedynie materiałem pomocniczym. W cenie ofertowej należy ująć cały zakres realizacji przedmiotu zamówienia ujęty w dokumentacji projektowej, w szczególności: informacje na profilach i rysunkach. 4) Inspekcji kamerą TV podlegać będą tylko kanały sanitarne grawitacyjne na odcinkach wskazanych przez Zamawiającego. Zamawiający zakłada inspekcje wybiórczo do wielkości 132,975 mb kanału. W przypadku gdy okaże się że występują uzasadnione wątpliwości w zakresie jakości wykonania zadania ( w szczególności: brak drożności, niewłaściwe spadki, itd..) może okazać się że będą konieczne dodatkowe inspekcie na koszt Wykonawcy. Konieczności takich inspekcji zależy od jakości wykonania prac przez Wykonawcę. 5) W cenie ofertowej należy ująć prace konieczne do wykonania całego zakresu realizacji przedmiotu zamówienia. Ilość, jakość i konieczność umocnień zależy od przyjętego sposobu osadzenia sieci. W cenie ofertowej należy ująć koszty umocnień w technologii ujętej w STWiORB w zakresie jakim Wykonawca je przewiduje, jednocześnie zachowując przepisy w zakresie BHP i doświadczenie. 6) W cenie ofertowej należy ująć zagęszczenia gruntu przy zasypywaniu wykopów w technologii ujętej w STWiORB w zakresie wynikającym z doświadczenia i wiedzy Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 15 000 zł. (słownie: piętnaście tysięcy złotych). 2. Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert w pieniądzu, lub w jednej z poniżej podanych form: 1) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 2) w gwarancjach bankowych; 3) w gwarancjach ubezpieczeniowych; 4) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) 3. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, 2) numer zamówienia nadany przez Zamawiającego i nazwę zamówienia, 3) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, 4) kwotę gwarancji, 5) termin ważności gwarancji 6) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, lub Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw i nie udowodnił, że wynikało to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 4. Postanowienia pkt. 3 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w pkt. 2 ppkt 1) i 5). 5. Sposób przekazania: 1) W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, przelewem na konto zamawiającego B.S. Słomniki/O Iwanowice nr 77 8614 0001 0020 0000 1720 0021. Dokument przelewu należy opisać: Wadium - budowa kanalizacji sanitarno-opadowej w miejscowości Sieciechowice - etap I. Jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 2) W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego Urząd Gminy Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99, 32-095 Iwanowice Na Dzienniku podawczym, w osobnej kopercie z napisem: Wadium - budowa kanalizacji sanitarno-opadowej w miejscowości Sieciechowice - etap I. 6. Niewniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iwanowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach