Przetargi.pl
Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Krzykawie do obowiązujących wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Gmina Bolesław ogłasza przetarg

 • Adres: 32-329 Bolesław, ul. Główna 58
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 032 642-45-01, 642-40-71 , fax. (032) 642 48 01
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Bolesław
  ul. Główna 58 58
  32-329 Bolesław, woj. małopolskie
  tel. 032 642-45-01, 642-40-71, fax. (032) 642 48 01
  REGON: 27625788300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaboleslaw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostosowanie budynku Zespołu Szkół w Krzykawie do obowiązujących wymogów w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje w szczególności:Prace przygotowawcze Prace w zakresie stolarki budowlanej i ewakuacyjnych podestów stalowych Roboty w zakresie instalacji wodnych, instalacja hydrantów wewnętrznych Wykonanie oświetlenia awaryjnego. W związku z koniecznością dostosowania budynku do aktualnych wymogów w zakresie ochrony przeciw pożarowej należy wykonać podesty ewakuacyjne z sal przedszkolnych, przebudować otwory wejściowej do sal przedszkolnych, zamontować drzwi o odporności ogniowej.Konieczne jest wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego oraz instalacji hydrantów wewnętrznych.W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również wykonanie czynności:organizacja placu i zaplecza, wywieszenie tablicy informacyjnej, opracowanie Planu BIOZ, zabezpieczenie terenu budowy i zapewnienie bezpieczeństwa osobom trzecim oraz dbanie o stan techniczny i prawidłowość oznakowania placu budowy przez cały czas trwania realizacji zadania, wywóz materiałów z rozbiórki do miejsca ich składowania i utylizacji wraz z uiszczeniem wymaganych opłat,wykonanie dokumentacji zdjęciowej inwestycji od momentu przekazania placu budowy do dokonania odbioru końcowego zadania. uzyskanie pozytywnej opinii komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, dokumentacja projektowa
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 454530007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zmawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja na roboty budowlane i instalacyjne
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gminaboleslaw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach