Przetargi.pl
Dowóz i odwoź dzieci szkolnych wraz z opieką dla Gminy Słomniki do Zespołu Szkół w Niedźwiedziu oraz do Zespołu Szkół w Prandocinie w roku szkolnym 2016/2017.

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słomnikach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-090 Słomniki, ul. Kościuszki 64
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-12 388 11 02 , fax. 0-12 388 21 02
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Słomnikach
  ul. Kościuszki 64 64
  32-090 Słomniki, woj. małopolskie
  tel. 0-12 388 11 02, fax. 0-12 388 21 02
  REGON: 12048982100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.slomniki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dowóz i odwoź dzieci szkolnych wraz z opieką dla Gminy Słomniki do Zespołu Szkół w Niedźwiedziu oraz do Zespołu Szkół w Prandocinie w roku szkolnym 2016/2017.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dowóz i odwoź dzieci szkolnych wraz z opieką dla Gminy Słomniki do Zespołu Szkół w Niedźwiedziu oraz do Zespołu Szkół w Prandocinie w roku szkolnym 2016/2017. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompleksowej usługi dowozu i odwozu dzieci szkolnych wraz z opieką 1) do Zespołu Szkół w Niedźwiedziu Ilość kursów (2 autobusów) po 6 w tym 3 dowozy i 3 odwozy ilość kilometrów dzienna około 268 km autobusy min 60 miejsc siedzących (każdy) dowóz w godzinach 7.00; 9.00; 10.00 - szczegółowo zostanie ustalony z Dyrektorem Zespołu Szkół odwóz w godzinach 12.45;14.30;15.15 (lub 16.00) - szczegółowo zostanie ustalony z Dyrektorem Zespołu Szkół przewidywalna ilość dni dowozu w roku szkolnym - około 185 ilość dzieci około 215 2) do Zespołu Szkół w Prandocinie Ilość kursów (2 autobusów) po 3 w tym 1 dowóz i 2 odwozy ilość kilometrów dzienna około 155 km autobusy min 60 miejsc siedzących (każdy) dowóz w godzinach 7.00 - szczegółowo zostanie ustalony z Dyrektorem Zespołu Szkół odwóz w godzinach 12.45;14.20 - szczegółowo zostanie ustalony z Dyrektorem Zespołu Szkół przewidywalna ilość dni dowozu w roku szkolnym - około 185 ilość dzieci około 130 Warunki dotyczące zamówienia : 1. Usługa będzie realizowana w roku szkolnym 2016/2017. Dowozy i odwozy będą realizowane tylko w miesiącach szkolnych bez miesięcy wakacyjnych, bez ferii zimowych, dni świątecznych a także dni, w których szkoła jest nieczynna. 2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wymogów prawnych dotyczących przewozów dzieci szkolnych oraz zapewnienia im właściwej opieki. 3. Przewoźnik musi zapewnić uczniom bezpieczny przewóz, tzn. odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny. 4. Dowożenie dzieci ma się odbywać ubezpieczonymi autobusami posiadającymi aktualny przegląd techniczny. Wykonawca ubezpiecza autobusy i pasażerów od wszelkich szkód powstałych podczas przewozu oraz pozostających w związku z przewozem. 5. Do wykonania zamówienia Wykonawca musi dysponować co najmniej 4 autobusami. 6. Autobusy musza posiadać co najmniej 60 liczbę miejsc dla dowożonych/ odwożonych dzieci na danej trasie. 7. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek zamawiającego wykonawca będzie zobowiązany do dokonania dodatkowego przeglądu potwierdzającego sprawność techniczną pojazdu, 8. Dowóz dzieci odbywa się w dni nauki szkolnej. W przypadku odpracowywania zajęć szkolnych w innym dniu wolnym od zajęć, Przewoźnik zobowiązany jest zapewnić przewóz dzieci zgodnie z rozkładem jazdy ustalonym z Przedstawicielem Zamawiającego. 9. Opiekę nad dziećmi i młodzieżą w czasie przewozów organizuje i zapewnia Wykonawca. 10. Opiekun jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo uczniów w trakcie wsiadania do lub wysiadania ze środka transportu oraz w trakcie przejazdu. 11. Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna w czasie dowozu do szkoły rozpoczyna się z chwilą zatrzymania się środka transportu w pierwszym miejscu zatrzymania rozpoczynającym dowóz uczniów, a kończy się z chwilą opuszczenia pojazdu przez uczniów w miejscu zatrzymania i doprowadzeniu ich na teren szkoły. 12. Odpowiedzialność i podjęcie obowiązków opiekuna w czasie odwozu uczniów ze szkoły rozpoczyna się z chwilą odebrania uczniów z terenu szkoły i kończy w momencie opuszczenia pojazdu przez ostatniego ucznia. 13. Szczegółowy rozkład godzin odwozu i dowozu jak i trasy będą ustalone przez Dyrektora Zespołu Szkół 14. Cena jaką Wykonawca przedstawi w ofercie za dowóz i odwóz dzieci szkolnych będzie obejmować jeden dzień wykonywania przedmiotu zamówienia. 15. Zamówienie będzie realizowane w formie dowozu zorganizowanego 16. Faktury będą składane miesięcznie, podstawą do wystawienia faktury będzie wykonanie usługi w danym miesiącu. 17. Przedmiot umowy, o którym mowa powyżej zostanie wykonany zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej, należytą starannością, przepisami BHP, PIP, Prawem drogowym.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601300008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium 2. Ustala się wadium w wysokości 12.000,00 zł słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100 3. Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej, formie: 1) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: przelew na konto zamawiającego BS Słomniki 61 8614 0001 0000 0000 0420 0108. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie (przed upływem terminu składania ofert) znajdzie się na koncie Zamawiającego - data uznania rachunku Zamawiającego (zaleca się przelew najpóźniej do dnia poprzedzającego dzień składania ofert z uwagi na operacje bankowe). Wpłacając wadium w formie przelewu w tytule należy wpisać wadium na przetarg: Dowóz i odwoź dzieci szkolnych wraz z opieką dla Gminy Słomniki do Zespołu Szkół w Niedźwiedziu oraz do Zespołu Szkół w Prandocinie w roku szkolnym 2016/2017 - oraz podać nazwę Wykonawcy składającego ofertę 2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, 3) w gwarancjach bankowych, 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 104,poz.1158 z poz. zm.) sposób przekazania wadium w formie dokumentów: oryginał należy złożyć w pok. 31 przed upływem terminu składania ofert, kopię należy dołączyć do oferty. 4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego. 5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46. 6. W przypadku nie zabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postępowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wiek autobusu - rok produkcji autobusu -co najmniej 2006 r.
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/umslomniki/Article/id,287005.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach