Przetargi.pl
Budowa sieci wodociągowej zasilanej przez studnię głębinową dla miejscowości Krasieniec Stary, Żerkowice, Damice, Narama w gminie Iwanowice, woj. małopolskie.

Gmina Iwanowice ogłasza przetarg

 • Adres: 32-095 Iwanowice, Iwanowice Włościańskie 99
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 3884003 , fax. 012 3884030
 • Data zamieszczenia: 2016-06-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Iwanowice
  Iwanowice Włościańskie 99 99
  32-095 Iwanowice, woj. małopolskie
  tel. 012 3884003, fax. 012 3884030
  REGON: 35155583200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa sieci wodociągowej zasilanej przez studnię głębinową dla miejscowości Krasieniec Stary, Żerkowice, Damice, Narama w gminie Iwanowice, woj. małopolskie.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  .Przedmiotem zamówienia jest:Wykonanie otworu wiertniczego poszukiwawczego (studziennego) w celu ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na potrzeby mieszkańców południowej i południowo-zachodniej części obszaru Gminy Iwanowice zlokalizowanego na działce nr 83, obręb 0022 w miejscowości Żerkowice, gmina Iwanowice, woj. małopolskie.Roboty związane z wykonywaniem obudowy i uzbrojenia studni w pompę głębinową wraz z armaturą, okablowaniem zasilającym i sterującym, z wykonaniem przyłącza kablowego, wygrodzeniem i zagospodarowaniem strefy ochronnej oraz wykonaniem projektów budowlanych wraz z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń.2.Zakres zamówienia obejmuje wykonanie:ETAP I, 1)Zakres rzeczowy robót przewidzianych dla etapu I obejmuje: a) przekazanie danych dotyczących wykonawcy w celu pisemnego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych zgodnie z wymogami określonymi w art. 81 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 196, ze zm.) b)przygotowanie terenu i wykonanie 1 otworu wiertniczego do głębokości 60,0 m systemem mechaniczno - obrotowym, przy zastosowaniu o średnic wiercenia zgodnych z zatwierdzonym projektem robot geologicznych (przy głębokości 50,0 m należy wykonać 8 godzinne pompowanie kontrolne),c)pobranie prób gruntu o naturalnym uziarnieniu z każdej różniącej się litologicznie warstwy,d)zabudowę kolumny filtrowej PCV-U DN 200/225 mm (szereg-KV), e)przeprowadzenie próbnego pompowania otworu obejmującego pompowanie oczyszczające i pomiarowe,f)obserwację i pomiary zwierciadła wody w sąsiednich studniach: gospodarskich oraz wielkości wypływu wody ze źródła,g)pobranie prób wody do badań fizyczno-chemicznych i bakteriologicznych oraz przekazanie wyników badań laboratoryjnych, h)prac geodezyjnych: naniesienie otworu na mapę sytuacyjno-wysokościową oraz zaniwelowanie go w dowiązaniu do państwowej sieci geodezyjnej,i)uporządkowanie obszaru wiercenia i przywrócenie jego stanu pierwotnego.j)opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej 2)Wykonawca zapewni nadzór geologiczny w trakcie trwania robót terenowych.3)Wykonawca uzyska pisemna zgodę od jednostki władającej ciekiem powierzchniowym na odprowadzanie wód z próbnego pompowania otworu,4)Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego poszukiwawczego (studziennego) w celu ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na potrzeby mieszkańców południowej i południowo-zachodniej części obszaru Gminy Iwanowice zlokalizowanego na działce nr 83, obręb 0022 w miejscowości Żerkowice, gmina Iwanowice, woj. małopolskie stanowi integralną część niniejszej SIWZ, stąd wszystkie wyżej wymienione prace należy wykonać zgodnie z jego treścią oraz decyzją zatwierdzającą Starosty Krakowskiego (decyzja znak: OS.II.6530.14.2015.MP z dnia 30.11.2015 r.)5)Wszystkie materiały użyte do wykonania otworu powinny posiadać odpowiednie atesty, dopuszczające je do kontaktu z wodą pitną (dokumenty tę będą wymagane przy odbiorze robot), ETAP II Zakres rzeczowy tego etapu został określony orientacyjnie, z uwagi na jego realizację w formule (zaprojektuj wybuduj) i obejmuje: a)obudowę studni z kręgów żelbetowych betonowych ? 2000 mm, w nasypie ziemnym (ok. 0,5 m ppt),b)uzbrojenie studni w pompę głębinową z okablowaniem zasilającym i sterującym czujnikami lustra wody, głowicę studzienną, rurociąg tłoczny wraz z armaturą, c)wykonanie przyłącza kablowego dla zasilania obiektu studni ze słupa linii napowietrznej z szafką pomiarową,d)wygrodzenie i zagospodarowanie strefy ochrony bezpośredniej o wymiarach: 24,0 m x 25,0 m (pow. 600 m2),e)połączenie z istniejącym wodociągiem rurociągiem PVC ? 90 mm (odległość ok. 200 mb),f)wykonanie projektów budowlanych na w/w zakres wraz uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń,3. Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia zawiera:1)Projekt robót geologicznych na wykonanie otworu wiertniczego poszukiwawczego (studziennego) w celu ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych na potrzeby mieszkańców południowej i południowo-zachodniej części obszaru Gminy Iwanowice zlokalizowanego na działce nr 83, obręb 0022 w miejscowości Żerkowice,gmina Iwanowice, woj. małopolskie - Załącznik Nr 9 do SIWZ,2)Przedmiar robót - Załącznik Nr 5 do SIWZ - stanowiący jedynie materiał poglądowy, pomocniczy i informacyjny do zobrazowania zakresu inwestycji 4. Ponadto w ramach zamówienia oprócz wykonania wszelkich robót budowlanych Wykonawca zobowiązany jest również do:1)wywozu ziemi i gruzu z terenu budowy - jeżeli zajdzie taka potrzeba,2)uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy,3)zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt:a)zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy,b)zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazania Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnymi ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp.c)przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów, kosztów opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), kosztów obsługi geodezyjnej wraz z geodezyjną dokumentacją powykonawczą.d)podczas prowadzenia robót w pasie drogowym, opracowania i uzgodnienia projektu tymczasowej organizacji ruchu kołowego i pieszego, zamknięcia ulicy, oznakowania, zabezpieczenia, itp. oraz do poniesienia opłat za zajęcie pasa drogowego na czas robót,e)wykonania badań zagęszczenia gruntu wynikających z decyzji na zajętość pasa drogowego, f)wykonywania wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących, które są konieczne do prawidłowego wykonania robót ujętych w pomocniczym przedmiarze robót, w tym prac wynikających ze specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej, g)wykonywania wszelkich innych robót, prac, badań i prób oraz czynności, obowiązków i wymogów wynikających z SIWZ, dokumentacji projektowej, przedmiarów robót, a także nie ujętych w w/w dokumentacji, a wynikających ze specyfiki przedmiotu zamówienia i zapewniających funkcjonowanie sieci,h)pokrycia kosztów mediów będących w dyspozycji Zamawiającego, z których wykonawca będzie korzystał przy realizacji zamówienia. i)uczestnictwa Wykonawcy wraz z kierownikiem budowy na naradach roboczych w siedzibie Zamawiającego lub na terenie realizacji inwestycji. 5.Wykonawca ma obowiązek wyliczyć w/w koszty na podstawie projektu, wizji w terenie, doświadczenia zawodowego oraz czasookresu przyjętego przez niego na realizację robót. 6.Wymagania dotyczące gwarancji: Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres udzielonej gwarancji: 3 letnia gwarancja na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odebrania przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia i podpisania (bez uwag) protokołu odbioru.7.Wymagania jakościowe i materiałowe:1)do wykonania zamówienia wykonawcy zobowiązani są użyć materiałów i urządzeń nieużywanych i fabrycznie nowych, zakupionych u producentów, gwarantujących najwyższą jakość, o parametrach technicznych i jakościowych określonych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robót,2)Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń dokumenty potwierdzające pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa jakości). 3)Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.4)Przed realizacją poszczególnych etapów robót, Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia wykazu proponowanego do wbudowania materiału i urządzeń w celu akceptacji przez przedstawiciela Zamawiającego. 5)Należy zamontować materiały wskazane w przedmiarach lub równoważne. Jeżeli w dokumentacji przetargowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty, pochodzenie Zmawiający w każdym przypadku dopuszcza rozwiązania równoważne.6)Wszelkie użyte w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych i przedmiarach znaki handlowe, towarowe, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i jakościowych materiałów a nie są wskazaniem producenta.7)Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych z zastosowaniem innych materiałów niż określone w dokumentacji projektowej o nie gorszych parametrach od zaprojektowanych i jakości potwierdzonej certyfikatem. Użyte materiały winny być w pierwszym gatunku jakościowym i wymiarowym, posiadające odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i zapewniające sprawność eksploatacyjną.8)Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne w stosunku do dokumentacji projektowej jest obowiązany wykazać, ze oferowane przez niego materiały, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez Zamawiającego spoczywa na składającym ofertę.9)Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty, opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty, dopuszczające dane materiały (wyroby) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, ze są one równoważne.10)Złożone ww. dokumenty będą podlegały ocenie przez autora dokumentacji projektowej, który sporządzi stosowną opinię. Opinia ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu oferty bądź odrzuceniu oferty z powodu nierównoważności zaproponowanych zamienników.8.Zaleca się Wykonawcom szczegółowe zapoznanie się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zdobycie wszelkich informacji niezbędnych do prawidłowego przygotowania oferty, sprawdzenie i zweryfikowanie dokumentacji oraz niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o ewentualnych błędach i przeoczeniach.9.Uczestnikowi przetargu zaleca się przeprowadzenie wizytację miejsca realizacji robót i jego otoczenia, w celu oszacowania na własną odpowiedzialność kosztów i ryzyka oraz uzyskania wszelkich danych, jakie mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty na wykonanie robót.10.Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej i w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). 11.Wspólny Słownik Zamówień CPV: 45000000-7 Roboty budowlane, 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne, 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy dróg,45262220-9 Wiercenie studni wodnych. 45232151-5 Roboty budowlane w zakresie węzłów do przepompowywania wody,45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych,45231110-9 Roboty budowlane w zakresie kładzenia rurociągów,45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń,45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 8 000 zł. (słownie: osiem tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Wydłużenie okresu gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.iwanowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach