Przetargi.pl
Budowa dźwigu osobowego, zlokalizowanego w duszy istniejącej klatki schodowej, wydzielenie przeciwpożarowe istniejącej klatki schodowej, remont sanitariatów i pomieszczenia biurowego na III piętrze budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-002 Kraków, ul. Kanonicza 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 422-94-90 , fax. 12 422-30-46
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
  ul. Kanonicza 12 12
  31-002 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 422-94-90, fax. 12 422-30-46
  REGON: 12111665400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: samorządowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dźwigu osobowego, zlokalizowanego w duszy istniejącej klatki schodowej, wydzielenie przeciwpożarowe istniejącej klatki schodowej, remont sanitariatów i pomieszczenia biurowego na III piętrze budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w budynku Zamawiającego położonym w Krakowie przy ul. Kanoniczej 12 (dalej: Budynek), polegającą na: I. remoncie sanitariatów na III piętrze Budynku oraz remoncie pomieszczenia biurowego na III piętrze Budynku - zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 8 do SIWZ; II. wydzieleniu przeciwpożarowym istniejącej klatki schodowej w Budynku - zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 8 do SIWZ; III. budowie dźwigu osobowego w Budynku - zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 8 do SIWZ; IV. zaprojektowaniu i wymianie instalacji oświetlenia klatki schodowej i przedsionka wejściowego w Budynku, zaprojektowaniu i wymianie złącza kablowego w Budynku oraz uzyskaniu stosownych pozwoleń i decyzji administracyjnych - zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, poprzedzonych wykonaniem przez Wykonawcę inwentaryzacji istniejącej w Budynku instalacji elektrycznej oraz wykonaniem inwentaryzacji architektonicznej wszystkich pomieszczeń w budynku; V. wymianie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych w Budynku - zgodnie z opisem technicznym stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy; VI. zapewnieniu nadzoru archeologicznego przez cały okres prowadzenia robót, w przypadku ujawnienia w piwnicy Budynku obiektów o wartości archeologicznej: wykonaniu koniecznych prac w Budynku, w tym prac archeologicznych 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy wraz z załącznikami, stanowiący załącznik nr 1 do siwz oraz dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 8 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 2 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przed upływem terminu składania ofert zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 30 000,00 zł (trzydzieści tysięcy złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia (w tygodniach)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/ojednostce17/Article/get/id,175288.html
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach