Przetargi.pl
Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 1

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 30-070 Kraków, ul. Piastowska 32
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 422 06 36 , fax. 12 422 06 36 w. 44
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie
  ul. Piastowska 32 32
  30-070 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 422 06 36, fax. 12 422 06 36 w. 44
  REGON: 35161250100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rops.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie - przetarg nr 1
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.1. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowych, nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów, których wykaz zawierający wskazanie typu sprzętu jakim dysponuje Zamawiający, rodzaju sprzętu eksploatacyjnego zalecanego przez producenta oraz orientacyjną ilość zamawianych sztuk stanowi załącznik nr 4 do Części I SIWZ (Wykaz materiałów eksploatacyjnych - formularz cenowy.). Fabrycznie nowe materiały to materiały, które zostały wykonane z elementów nowych lub pełnowartościowych komponentów pochodzących z odzysku (elementy te nie mogą posiadać śladów używania i uszkodzeń - m.in. nieszczelności, mikropęknięć itp.), nieregenerowane, oraz spełniające wymagania określone w pkt 2.1. 1.2. Zamawiający dopuszcza dostawę materiałów eksploatacyjnych równoważnych względem wskazanych w załączniku nr 4 do Części I SIWZ. Przez materiał równoważny Zamawiający rozumie materiał w pełni kompatybilny ze sprzętem, do którego jest zamówiony, o parametrach (w szczególności wydajność i jakość wydruku) takich samych bądź lepszych w stosunku do materiału oryginalnego produkowanego przez producenta urządzenia. 1.3. Jeżeli Zamawiający stwierdzi w trakcie trwania umowy w szczególności, że jakość, wydajność, niezawodność dostarczonych materiałów niekorzystnie odbiega od parametrów materiału oryginalnego (pochodzącego od producenta urządzenia, do którego materiał jest przeznaczony), Wykonawca na żądanie Zamawiającego winien materiał wymienić na nowy, wolny od wad, spełniający wymagania Zamawiającego, w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego wady (przesłanego faksem lub mailowo). 2. Wymagania w zakresie dostawy fabrycznie nowych i nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, kserokopiarek i faksów: 2.1. W odniesieniu do wymogów technicznych, Zamawiający wymaga, aby: - materiały nie powodowały uszkodzenia urządzeń, w których będą eksploatowane, - materiały nie powodowały ograniczeń funkcji i możliwości sprzętu oraz jakości wydruku wyspecyfikowanych w warunkach technicznych producenta sprzętu, - materiały nie ograniczały pełnej współpracy z programem urządzenia monitorującym stan zasobników z tonerem, oraz nie powodował pojawiania się żadnych negatywnych komunikatów, - materiały posiadały na opakowaniu zewnętrznym: nazwę producenta, indywidualny symbol/kod oraz typ materiału eksploatacyjnego, a także wykaz urządzeń, do których dany materiał eksploatacyjny jest przeznaczony, oznaczenie terminu ważności lub datę produkcji z okresem ważności; termin ważności dostarczonych materiałów nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od dnia ich dostarczenia do siedziby Zamawiającego, - materiał był zapakowany przez producenta hermetycznie w szczelnej folii, - Zaproponowane materiały równoważne muszą spełniać normy wydajności ISO/IEC 19752 - dla tonerów monochromatycznych oraz ISO/IEC 19798 dla tonerów kolorowych oraz muszą być wytwarzane zgodnie z wymogami normy ISO 9001-2008 oraz ISO 14001 - lub równoważnymi, a także nie mogą naruszać praw własności intelektualnej producentów oryginalnych materiałów eksploatacyjnych. 2.2. W odniesieniu do Wykonawcy, Zamawiający żąda, aby: - dostarczany towar był zgodny z opisem i wymaganiami każdej pozycji przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 4 do Części I SIWZ), - Wykonawca udzielił 12-miesięcznej gwarancji na dostarczane materiały eksploatacyjne; za dzień rozpoczęcia biegu terminu gwarancji uznaje się dzień dostarczenia materiału do Zamawiającego, - w przypadku stwierdzenia wady produktu, Wykonawca zagwarantował nieodpłatną wymianę na produkt wolny od wad, na zasadach określonych w pkt.1.3., - Wykonawca zagwarantował naprawę na własny koszt w autoryzowanym serwisie producenta uszkodzonych urządzeń Zamawiającego lub pokrył koszty takiej naprawy, jeśli uszkodzenia te będą spowodowane zastosowaniem materiałów eksploatacyjnych dostarczonych przez Wykonawcę. O przyczynie uszkodzenia stanowiła będzie pisemna opinia wydana przez autoryzowany serwis urządzenia. W przypadku, gdy wydanie takiej opinii będzie odpłatne, koszt jej wydania każdorazowo ponosić będzie Wykonawca, - w przypadku, gdy czas naprawy urządzenia, spowodowany ww. przyczynami przekroczy 2 dni robocze od momentu stwierdzenia przyczyn awarii, Wykonawca będzie zobowiązany, najpóźniej do godziny 10:00 dnia następnego, do nieodpłatnego dostarczenia na czas naprawy zamiennego urządzenia - o parametrach nie gorszych niż urządzenie zastępowane, wraz ze sprawnymi materiałami eksploatacyjnymi. O stwierdzeniu przyczyn uszkodzenia i planowanym terminie naprawy urządzenia Zamawiający niezwłocznie powiadomi Wykonawcę (faksem lub mailowo), - Wykonawca zapewnił na własny koszt transport każdorazowej dostawy wraz z wniesieniem do pomieszczenia przeznaczonego na składowanie towaru w budynkach Zamawiającego (zlokalizowanych pod adresami: Kraków - ul. Piastowska 32, ul. Lea 112, ul. Kunickiego 5; Oświęcim - ul. Śniadeckiego 21/28; Nowy Sącz - ul. Jagiellońska 52, ul. Podhalańska 18; Tarnów - al. Solidarności 5-9. - Wykonawca dostarczał towar partiami; dostawy będą nieregularne i bez wcześniej ustalonego harmonogramu dostaw, w ilościach nierównomiernych dla poszczególnych okresów, z zastrzeżeniem, iż do placówek w Oświęcimiu, Nowym Sączu i Tarnowie nie częściej niż raz na dwa miesiące, - Dostawy były realizowane na podstawie częściowych zamówień, wysyłanych przez Zamawiającego do Wykonawcy droga faksową lub pocztą elektroniczną, w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze licząc od dnia złożenia zamówienia, - dostawy i zamówienia odbywały się w godzinach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku od godz. 08:00 do 16:00, - Wykonawca odbierał w celu utylizacji pojemniki po dostarczonych, a zużytych materiałach eksploatacyjnych - do końca 2015 roku, z każdej z lokalizacji, o których mowa powyżej, w terminie 7 dni od wezwania Zamawiającego (przesłanego faksem lub mailowo). 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od części dostawy w każdej pozycji asortymentowej, zgodnie z zapisami wzoru umowy, stanowiącej Część II SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301251105
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rops.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach