Przetargi.pl
Część 1 Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej budynku administracyjno - socjalnego na pomieszczenia socjalno - sanitarne, Część 2 Zmiana sposobu użytkowania części budynku Stacji Ujęcia Wody na pomieszczenia garażowe i pomieszczenia techniczne w Łukanowicach.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ogłasza przetarg

 • Adres: 32-800 Brzesko, ul. Solskiego 13
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6626510 , fax. 014 6626511
 • Data zamieszczenia: 2014-05-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  ul. Solskiego 13 13
  32-800 Brzesko, woj. małopolskie
  tel. 014 6626510, fax. 014 6626511
  REGON: 85023389000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rpwikbrzesko.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: wodny

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Część 1 Zmiana sposobu użytkowania części istniejącej budynku administracyjno - socjalnego na pomieszczenia socjalno - sanitarne, Część 2 Zmiana sposobu użytkowania części budynku Stacji Ujęcia Wody na pomieszczenia garażowe i pomieszczenia techniczne w Łukanowicach.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Na przedmiot zamówienia składa się m.in. następujący zakres rzeczowy robót: - likwidacja istniejącej kotłowni, - rozbiórka antresoli, - wydzielenie pomieszczeń gospodarczych w powstałej piwnicy, - wydzielenie dwóch pomieszczeń garażowych, - zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia socjalnego na salę narad, - zmianę sposobu użytkowania pomieszczenia socjalnego i higieniczno - sanitarno - socjalnego na umywalnię, wc, korytarz, szatnię oraz pokój śniadań
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 7.500,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rpwikbrzesko.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach