Przetargi.pl
Budowa ciągu pieszo - jezdnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu centrum rehabilitacyjno - sportowego w Egiertowie - etap II

Gmina Somonino ogłasza przetarg

 • Adres: 83-314 Somonino, ul. Ceynowy
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 058 6841121 , fax. 058 6841144
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Somonino
  ul. Ceynowy
  83-314 Somonino, woj. pomorskie
  tel. 058 6841121, fax. 058 6841144
  REGON: 00054507600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.somonino.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ciągu pieszo - jezdnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu centrum rehabilitacyjno - sportowego w Egiertowie - etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia obejmuje Budowę ciągu pieszo - jezdnego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zagospodarowanie terenu centrum rehabilitacyjno - sportowego w Egiertowie - etap II w następującym zakresie: Część 1. Roboty budowlane: - wykonanie terenu z nawierzchnią poliuretanową 1 2x 23m - wykonanie fundamentów, - wykonanie ogrodzenia o wysokości 6m i długości 72 mb, - wykonanie robót ziemnych pod tereny zielone. Część II Wykonanie robót pomiarowych oraz dostawa wyposażenia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy pzp Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium: - w wysokości 3000,- (słownie:trzytysiacezłotych 00.100) 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.somonino.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach