Przetargi.pl
Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym – etap I

Gmina Skarżysko Kościelne ogłasza przetarg

 • Adres: 27115 Skarżysko Kościelne, ul. Kościelna
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 412 714 466 , fax. 412 714 481
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skarżysko Kościelne
  ul. Kościelna
  27115 Skarżysko Kościelne, woj. świętokrzyskie
  tel. 412 714 466, fax. 412 714 481
  REGON: 29101016800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.skarzysko.com.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym – etap I
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W zakres robót do wykonania w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia wchodzą: - roboty ziemne, - roboty fundamentowe, - izolacje fundamentów, - roboty murowe, - roboty konstrukcyjne żelbetowe, obejmujące słupy, nadproża, płyty zadaszeń, strop, wieńce. Szczegółowy zakres wykonania robót budowlanych na podstawie przedmiaru robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium. 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 20.000,00 zł. przed upływem terminu składania ofert w jednej z form określonych w art. 45 ust. 6 Pzp, czyli w: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości(Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240 ) 3. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca wpłaca wadium przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne nr : 93 8523 0004 0006 0206 2000 0003 z dopiskiem „Wadium przetarg na zadanie pn. : „Budowa budynku Przedszkola Samorządowego w Skarżysku Kościelnym – etap I” 4. Zamawiający postuluje załączenie do oferty potwierdzonej kopii dokumentu stwierdzającego dokonanie przelewu na rachunek bankowy zamawiającego. W przypadku wniesienia wadium w innej formie wykonawca załącza do oferty kopię dokumentu stwierdzającego wniesienie wadium a oryginał tego dokumentu, wykonawca składa w kasie Urzędu Gminy – pok. 119. Uwaga: Wyklucza się dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek zamawiającego niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie banku prowadzącego rachunek zamawiającego, czy też innego banku. O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, a umocowanie do złożenia oferty nie wynika z dokumentów rejestrowych; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza b) pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawców występujących wspólnie w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia; Wymagana forma - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza c) zobowiązanie podmiotu trzeciego – o ile dotyczy. pisemne zobowiązanie innych podmiotów, o których mowa w art. 22a Pzp, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów. ( o ile dotyczy ) zał. Nr 5 Wymagana form dokumentu – oryginał. 4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia z postępowania, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 5. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w § 5 i § 7 (tj. składanych w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu) Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126 – dalej Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.) w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach