Przetargi.pl
Remont ulicy Źródlanej w Pińczowie

Gmina Pińczów ogłasza przetarg

 • Adres: 28400 Pińczów, ul. 3 Maja
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3573871 do 75 , fax. 413 572 645
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pińczów
  ul. 3 Maja 10
  28400 Pińczów, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3573871 do 75, fax. 413 572 645
  REGON: 29100984000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminy.com.pl/pinczow/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont ulicy Źródlanej w Pińczowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest frezowanie nawierzchni jezdnia na głębokość 2 cm; skropienie nawierzchni drogowej asfaltem;  wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi o szerokości zmiennej od 4,6m do 6,5m - warstwa ścieralna grubości 5 cm na odcinku 98 m; wymiana krawężników, obrzeży chodnikowych na nowe oraz zniszczonej nawierzchni z płyt betonowych (50x50x7) i kostki brukowej na drobnowymiarową betonową kostkę brukową o grubości 6 cm. w kolorze szarym obustronnie o szerokości zmiennej od 0,5m do 2,0m, regulacja 2 szt. studni kanalizacyjnych wymiana i remont istniejącej kanalizacji deszczowej grawitacyjnej o długości 34,2 m – od studni SK4 do SK6 wraz z wpustami W4.1 i W4.2.23.1Z wykonawcą zostaną podpisane dwie umowy: jedna przez Gminę Pińczów na zakres robót związany z remontem ulicy (wymiana chodników i nawierzchni jezdni) dugą z „Wodociągami Pińczowskimi” Sp. z o.o. na zakres robót związanych z wymianą i remontem kanalizacji deszczowej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233220-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 2 500,00 PLN (dwa tysiące pięćset zł.) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;gwarancjach bankowych;gwarancjach ubezpieczeniowych;poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240).Dowód wniesienia wadium w oryginale należy załączyć do oferty jeżeli wadium zostało wniesione w formie nie pieniężnej. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy:Nr rachunku 65 1020 2629 0000 9502 0365 9810z dopiskiem „Wadium" i znak sprawy: IPP.271.2.35.2018.BB- ul. Źródlana Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych.Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli:Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3. – Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach