Przetargi.pl
Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 001607T w m. Jedle w zakresie budowy chodnika, działka ewidencyjna nr 175/2, od km 0+000 do km 0+144 strona lewa, długość 144,00 mb Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w m. Fanisławiczki w zakresie budowy chodnika od km 0+160 do km 0+635 strona prawa, długość 475,00 mb

Gmina Łopuszno ogłasza przetarg

 • Adres: 26-070 Łopuszno, Konecka
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. +48413914009 , fax. +48413914054
 • Data zamieszczenia: 2018-09-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Łopuszno
  Konecka 12
  26-070 Łopuszno, woj. świętokrzyskie
  tel. +48413914009, fax. +48413914054
  REGON: 291010292
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lopuszno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 001607T w m. Jedle w zakresie budowy chodnika, działka ewidencyjna nr 175/2, od km 0+000 do km 0+144 strona lewa, długość 144,00 mb Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w m. Fanisławiczki w zakresie budowy chodnika od km 0+160 do km 0+635 strona prawa, długość 475,00 mb
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zadanie Nr 1 - Przebudowa drogi gminnej nr 001607T w m. Jedle w zakresie budowy chodnika, działka ewidencyjna nr 175/2, od km 0+000 do km 0+144 strona lewa, długość 144,00 mb Zaprojektowano budowę chodnika w km 0+000 – 0+144 (km roboczy) strona lewa z kostki betonowej wibroprasowanej typu behaton gr. 8 cm kolor szary szer. 1,50 m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu oddzielonego od jezdni pasem dzielącym szerokości 25 cm z krawężnika ułożonego na płask 20x25x100 na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm i stabilizacji piasku cementem 2,5 MPa gr. 10 cm. po zagęszczeniu. Nawierzchnia na istniejących wjazdach do posesji z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm kolor czerwony na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 25 cm po zagęszczeniu. Przyjęto szerokość nawierzchni zjazdów 5,00 mb. (szerokość bram). W związku z przebudową drogi klasy L, spowolnieniem ruchu przez istniejące ograniczenie prędkości znakami D-42 ,"obszar zabudowany”, skrzyżowaniem wyniesionym usytuowanym przy skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 786 oraz ograniczoną szerokością pasa drogowego zgodnie z Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430 ), - Dziennik Ustaw 2016 poz. 124 §15 p.4 przyjęto minimalną szerokość pasa ruchu 2,50 m od strony chodnika. Uszczelnienie nawierzchni jezdni przy połączeniu z krawężnikiem mieszanką bitumiczną. Zadanie Nr 2 - Przebudowa drogi gminnej nr 001610T w m. Fanisławiczki w zakresie budowy chodnika od km 0+160 do km 0+635 strona prawa, długość 475,00 mb Zaprojektowano budowę chodnika w km 0+160 – 0+635 strona prawa z kostki betonowej wibroprasowanej typu behaton gr. 8 cm kolor szary szer. 1,50 m na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 15 cm po zagęszczeniu oddzielonego od jezdni pasem dzielącym szerokości 25 cm wyk. z krawężnikia ułożonego na płask 20x25x100 na ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm i stabilizacji piasku cementem 2,5 MPa gr. 10 cm. po zagęszczeniu. Nawierzchnia na istniejących wjazdach do posesji z kostki betonowej wibroprasowanej gr. 8 cm kolor czerwony na podbudowie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm gr. 25 cm po zagęszczeniu. Szerokość nawierzchni zjazdów - zmienna 4,00-4,50 m. W związku z przebudową drogi klasy L, spowolnieniem ruchu przez istniejące ograniczenie prędkości znakami D-42 ,,obszar zabudowany” oraz ograniczoną szerokością pasa drogowego zgodnie z - Rozporządzenia M. T. i G. M. z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 43, poz. 430 ), - Dziennik Ustaw 2016 poz. 124 §15 p.4 przyjęto minimalną szerokość pasa ruchu 2,50 m od strony chodnika z wykonaniem poszerzenia jezdni ciekiem przykrawężnikowym szer. 20 cm z kostki betonowej typu Holland na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm., ławie z betonu C12/15 gr. 15 cm i stabilizacji piasku cementem 2,50 MPa gr. 10 cm po zagęszczeniu. Uszczelnienie nawierzchni jezdni przy połączeniu z krawężnikiem mieszanką bitumiczną. Przedmiot zamówienia określa łącznie: Opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa (część I), oraz Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót a także załączony do SIWZ kosztorysy ofertowe. Zakres robót opisany w pkt 6 (zgodnie z kosztorysami ofertowymi - przedmiarami).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w Postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: Dla Zadania Nr 1: 3 800,00 zł. (słownie: trzy tysiące osiemset 00/100 zł.) Dla Zadania Nr 2: 1 100,00 zł. (słownie: jeden tysiąc sto 00/100 zł.) przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach