Przetargi.pl
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowym garażem podziemnym w Warszawie przy ul. Małego Franka 4

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 01-471 Warszawa, ul. gen. T. Pełczyńskiego 30
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 3041111, 12, 13 , fax. 22 3041114
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
  ul. gen. T. Pełczyńskiego 30 30
  01-471 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 3041111, 12, 13, fax. 22 3041114
  REGON: 01724342000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbspolnoc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Spółka prawa handlowego, budownictwo i obiekty komunalne

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowym garażem podziemnym w Warszawie przy ul. Małego Franka 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z dwupoziomowym garażem, podziemnym w Warszawie przy ul. Małego Franka 4. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia wskazany został w dokumentacji projektowej stanowiącej załączniki nr 10,11,12,13,14,15 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452110009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 250 000,- zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wadium musi obejmować okres związania ofertą tj. do dnia 27 listopada 2013 r. Termin wniesienia wadium upływa dnia 29 października 2013 r. o godz. 12:00.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbspolnoc.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach