Przetargi.pl
Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Płocku, ul. Padlewskiego 6.

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 09-400 Płock, ul. Kwiatka 5
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 024 3660330 , fax. 024 3660346
 • Data zamieszczenia: 2015-09-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
  ul. Kwiatka 5 5
  09-400 Płock, woj. mazowieckie
  tel. 024 3660330, fax. 024 3660346
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mtbs.plock.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Płocku, ul. Padlewskiego 6.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z utwardzeniami terenu oraz przyłączami: wodnym i kan. sanitarnej i hydrantem p.poż. oraz zmianą nieużytkowej części poddasza na mieszkalną na działkach o nr ew. 624, 620/13, 620/12, 625/1 i 632 jedn. ewid. 0008 Płock Śródmieście, ul. Padlewskiego 6. Budynek figuruje pod nr 281 w gminnej ewidencji zabytków, prowadzonej mocą Zarządzenia nr 3107/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 17.05.2013r. w sprawie prowadzenia ewidencji zabytków, znajdujących się w granicach Gminy - Miasto Płock. 2. Stan istniejący. Na terenie objętym zamówieniem znajduje się budynek mieszkalny wielorodzinny - kamienica wybudowana w latach 1922-1929. Jest to budynek podpiwniczony, trzykondygnacyjny z poddaszem częściowo użytkowym, jednoklatkowy. W rzucie budynek ma kształt trapezu. Na działkę prowadzi istniejący wjazd szer. ok.4,5 m od strony ul. Padlewskiego, utwardzony trylinką przeznaczony do pozostawienia Wymiary budynku w rzucie - w poziomie piwnicy: - elewacja północna - 18,99 m - elewacja południowa 22,69 m - elewacja szczytowa zachodnia - 11,59 m Do ściany szczytowej wschodniej - skośnej przylega nowy budynek mieszkalny. 3. Roboty przygotowawcze. W ramach robót przygotowawczych w ramach realizacji zaprojektowanego budynku należy wykonać: - demontaż istniejących instalacji wewnętrznych - rozbiórkę istniejących pieców i kuchni kaflowej - demontaż istniejących okien i drzwi - demontaż istniejącej balustrady (z zabezpieczeniem do ponownego wykorzystania w budynku) - rozbiórkę istniejącego dachu wraz z więźbą dachową drewnianą - rozbiórkę istniejących ścian wewnętrznych, stropów (Kleina) i klatki schodowej. 4. Projektowane przeznaczenie i program użytkowy budynku. Sposób użytkowania budynku nie ulega zmianie. Budynek został zaprojektowany jako mieszkalny wraz z infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną. W budynku zaprojektowano 16 mieszkań. Obiekt zostanie wyposażony w następujące media: - wodę zimną i ciepłą - kanalizację sanitarną - instalację centralnego ogrzewania - instalację elektryczną i teletechniczną - instalację domofonową - instalację odgromową - odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej Ogrzewanie z projektowanego węzła cieplnego. Podstawowe parametry budynku. - kubatura - 3925,82 m3, - powierzchnia zabudowy (budynek z podestem wejściowym) - 252,51 m2, - powierzchnia netto ogółem - 816,03 m2, - powierzchnia użytkowa mieszkań - 594,20 m2, - długość budynku - elewacja północna - 19,12 m - długość budynku - elewacja południowa - 22,89 m - szerokość budynku - 11,72 m - w poziomie cokołu, 11,64 m w poziomie ścian nadziemia - wysokość budynku /max do kalenicy/ - 15,20 m, - wysokość do gzymsu - 10,70 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452110009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 65 000 zł (wymagane od wykonawców składających ofertę, po uprzednim zaproszeniu przez zamawiającego do jej złożenia)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg ograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mtbs.plock.pl - zamieszczony jest Formularz Wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach