Przetargi.pl
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Traugutta 24 w Grodzisku Mazowieckim

Gmina Grodzisk Mazowiecki ogłasza przetarg

 • Adres: 05-825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Kościuszki 32A
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 7555146 , fax. 022 7555327
 • Data zamieszczenia: 2016-04-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Grodzisk Mazowiecki
  ul. Kościuszki 32A
  05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie
  tel. 022 7555146, fax. 022 7555327
  REGON: 00052478900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.grodzisk.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Traugutta 24 w Grodzisku Mazowieckim
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest : Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Traugutta 24 w Grodzisku Mazowieckim W ramach zadania należy wykonać: 1.Rozbiórkę istniejącego budynku wielorodzinnego dwukondygnacyjnego oraz budynków gospodarczych znajdujących się na posesji, wykonanych w technologii tradycyjnej, murowanej z dachem drewnianym. 2.Wycinkę 3 drzew kolidujących z projektowanym budynkiem. 3.Wybudowanie budynku wielorodzinnego 4-kondygnacyjnego z 48 lokalami mieszkalnymi i infrastrukturą towarzyszącą. Budynek 4 - klatkowy w technologii tradycyjnej murowanej. Układ nośny stanowią żelbetowe fundamenty, ściany murowane z bloczków gazobetonowych gr. 24cm ,stropy międzykondygnacyjne gęstożebrowe Teriva 4.0/1 (21+3cm), żelbetowe wieńce i stropodach z płyt dachowych korytkowych zamkniętych. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem EPS70-040 grubości 15cm . Strop nad ostatnią kondygnacją docieplony wełną mineralną 25cm.Stolarka okienna PCV, stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa, stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, płytowa. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Budynek wyposażony w instalację elektryczną: zasilania, oświetlenia oraz niskoprądową - telefoniczną i domofonową, LAN i TV w lokalach i na klatkach schodowych oraz pomieszczeniach użytkowych, oświetlenia terenu, instalację odgromową i przeciwprzepięciową. Instalacja elektryczna włączona do sieci elektroenergetycznej PGE. Budynek wyposażony w instalacje sanitarne: wody zimnej i kanalizacji sanitarnej z miejskich sieci wod - kan.; instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody indywidualną dla każdego lokalu z dwufunkcyjnych piecyków gazowych z zamkniętą komorą spalania o mocy do 24,3 kW. Instalacja gazowa wewnętrzna od kurka głównego na ścianie budynku do klatek schodowych i poszczególnych lokali. 4.Przyłącze gazu wykonuje PSG. 5.Przyłacze energetyczne wykonuje PGE. 6.Przyłącze wody : istniejące przyłącze wody do działki należy przebudować od włączenia do sieci miejskiej do studni wodomierzowej na działce. Dalszy odcinek przyłącza na działce z podejściami do każdej klatki jest instalacją zewnętrzną wody .Łączna długość ok. 98 m. 7.Przyłącze kanalizacji sanitarnej istnieje na działce. Należy wykonać odcinek zewnętrzny kanalizacji sanitarnej od istniejącej na działce studni z podejściami do każdej klatki .Łączna długość ok.113m. 8. Przyłącze teletechniczne wykona użytkownik po wyborze operatora. 9.Plac zabaw, plac utwardzony, chodniki, budynek gospodarczy - śmietnik, oświetlenie terenu, zjazd z ul. Traugutta 10. Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452110009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wysokość wadium. 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 150. 000,00 PLN Słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych. 2.Forma wadium. 1) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r, Nr 42, poz. 275, z 2008 r., Nr 116 poz.730 i 732 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2010 r. Nr 96, poz. 620). 2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczeń, powinny być one bezwarunkowe i nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem, c) kwotę gwarancji/poręczenia, d) termin ważności gwarancji/poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: -odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, -nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, -zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, -w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. /dopuszcza się równoważną treść zobowiązania/ 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego: Bank PEKAO S.A. ul. Grzybowska 53/57 00-950 Warszawa nr 88 1240 6348 1111 0010 4058 8554 Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w oryginale wraz z ofertą przed upływem terminu składania ofert. 4. Termin wniesienia wadium. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę. 5. Zwrot wadium. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy pzp. 6. Utrata wadium. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy; Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres udzielonej gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.grodzisk.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach