Przetargi.pl
Remont części budynku biurowego (II piętro) przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie z dostosowaniem istniejących pomieszczeń na potrzeby lokali biurowych

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy ogłasza przetarg

 • Adres: 03-042 Warszawa, ul. Marywilska 44
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 8116859 , fax. 0-22 8116859
 • Data zamieszczenia: 2014-08-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
  ul. Marywilska 44 44
  03-042 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 8116859, fax. 0-22 8116859
  REGON: 01084225700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgnbialoleka.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Remont części budynku biurowego (II piętro) przy ul. Marywilskiej 44 w Warszawie z dostosowaniem istniejących pomieszczeń na potrzeby lokali biurowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia określają projekt umowy oraz dokumentacja projektowa stanowiące załączniki do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452110009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 14000,00

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zgnbialoleka.waw.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach