Przetargi.pl
Budowa trzech segmentów mieszkalnych jednorodzinnych w Pruszkowie przy ul. Tuwima dz. nr ew. 105/4, 105/5, 105/6

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Gordziałkowskiego 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 7588450 w. 131 , fax. 758 84 50
 • Data zamieszczenia: 2014-12-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.
  ul. Gordziałkowskiego 9 9
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 7588450 w. 131, fax. 758 84 50
  REGON: 01301797300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbszm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa trzech segmentów mieszkalnych jednorodzinnych w Pruszkowie przy ul. Tuwima dz. nr ew. 105/4, 105/5, 105/6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1 Przygotowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, w tym zaopatrzenie w prąd i wodę z miejsc wskazanych przez Zamawiając 2 Wykonanie prac: budowa 3 segmentów mieszkalnych jednorodzinnych, uzbroterenu, zgodnie z przedmiarami prac, dokumentacją techniczną oraz STWiOR. 3 Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie . 3 segmenty mieszkalne jednorodzinne, niepodpiwniczone z garażem na poziomie parteru oraz poddasze użytkowe Dane techniczne segmentów łącznie: Wysokość budynków 9,60 m, Powierzchnia zabudowy 313,65m2; Powierzchnia użytkowa trzech segmentów 465,50 m2, Kubatura 2.064,84 m2, Segment nr 1 Segment nr 2 Segment nr 3 Powierzchnia użytkowa: 154,94 m2 153,26 m2 157,30 m2; Budynki będą wyposażone w następujące instalacje: - Elektryczną: oświetleniową, odgromową, gniazdkową, - Wewnętrzną instalację telefoniczną zakończoną gniazdem w przedpokoju, RTV, -Domofonową i dzwonkową - Wodociągową, - Kanalizacyjną, - Centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, - Gazową. W ramach zadania do wybudowania są przyłącza infrastruktury technicznej: - wody - kanalizacji Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia określa przedmiar robót, dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452110009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 15.000zł (słownie złotych: piętnaście tysięcy 00/100) 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą 3. Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert przelewem na konto TBS ZIELEŃ MIEJSKA Sp. z o.o. nr konta PEKAO S.A. 35 1240 6380 1111 0000 5110 7402 z dopiskiem na przelewie WADIUM i oznaczyć: Budowa trzech segmentów mieszkalnych jednorodzinnych w Pruszkowie przy ul. Tuwima dz. nr ew. 105/4, 105/5, 105/6. Potwierdzenie (kopię) wniesienia wadium należy dołączyć do oferty O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wyznaczonym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium może być również wnoszone w: - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późniejszymi zmianami) Oryginał wadium w formie niepieniężnej musi być dołączony do oferty.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbszm.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach