Przetargi.pl
Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, komunalnego przy ul. Daszyńskiego 47 w Pruszkowie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 05-800 Pruszków, ul. Gordziałkowskiego 9
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 7588450 w. 131 , fax. 758 84 50
 • Data zamieszczenia: 2015-02-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Zieleń Miejska" Sp. z o.o.
  ul. Gordziałkowskiego 9 9
  05-800 Pruszków, woj. mazowieckie
  tel. 7588450 w. 131, fax. 758 84 50
  REGON: 01301797300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.tbszm.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, komunalnego przy ul. Daszyńskiego 47 w Pruszkowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  A/ Zaopatrzenie placu budowy w prąd i wodę z miejsc wskazanych przez dostawców mediów B/ Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, komunalnego wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu, C/ wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej po zakończeniu prac, D/ Uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie . Dane charakterystyczne inwestycji: - powierzchnia zabudowy części rozbudowywanej 186,27m2 - powierzchnia użytkowa części rozbudowywanej 341,10 m2 - kubatura części rozbudowywanej 2352,94 m3 Budynek będzie wyposażony w następujące instalacje: 1. wodociągową 2. kanalizację sanitarną , 3. instalację c.o. i c.w.u, 4. instalację gazową 5. instalację elektryczną 6. instalację odgromową 7. instalacje telekomunikacyjne w tym: telefoniczna, internetowa, domofonowa, RTV antenową. 8. oświetlenie terenu wokół budynku W ramach zadania do wybudowania są przyłącza infrastruktury technicznej: - wody - kanalizacji - teletechniczne - deszczowe UWAGA - Prace będą wykonywane przy istniejącym, zamieszkałym budynku mieszkalnym wielorodzinnym. Szczegółowy zakres robót będących przedmiotem zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Dodatkowo należy wycenić dostawę i montaż skrzynek pocztowych w dobudowanym budynku. Obowiązkiem Wykonawcy jest również wykonanie wszystkich robót branżowych, przyłączy objętych dokumentacją techniczną oraz robót niezbędnych do prawidłowego prowadzenia inwestycji, a mianowicie: 1. kompleksowa obsługa geodezyjna, 2. wykonanie projektu organizacji ruchu, organizacja ruchu, zajęcie pasa drogowego, 3. urządzenie placu budowy i zaplecza, wraz z zabezpieczeniem i jego likwidacją po zakończeniu realizacji prac, /Zamawiający nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy/ 4. pokrycie kosztów urządzenia i utrzymania placu budowy wraz z zapleczem ( poboru wody, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków, centralnego ogrzewania, zabezpieczenia) 5. oznakowanie placu budowy znakami bezpieczeństwa i wyposażenie w gaśnice oraz środki do udzielania pierwszej pomocy sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 6. rozruch urządzeń i instalacji specjalistycznych, 7. zabezpieczenie przed uszkodzeniem drzew, terenów zielonych itp., 8. sporządzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ustalającej wymogi ochrony przeciwpożarowej oraz oznakowanie i wyposażenie w sprzęt p.poż. realizowanego obiektu. 9. szkolenie pracowników użytkownika w zakresie urządzeń i instalacji specjalistycznych, 10. ubezpieczenie budowy, 11. składowanie i wywóz wszystkich zbędnych materiałów i śmieci oraz ewentualną utylizację, /Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu/ 12. uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, odtworzenie dróg, chodników, ogrodzeń, terenów zielonych itp. 13. wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej po zakończeniu prac, 14.uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych decyzji wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na użytkowanie, 15. opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452110009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 15 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem ważności oferty jest wniesienie przez Wykonawcę WADIUM o wartości: 30.000,00zł. (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium musi obejmować okres związania ofertą 3. Wpłaty wadium należy dokonać przed terminem ustalonym dla składania ofert przelewem na konto Towarzystwo Budownictwa Społecznego Zieleń Miejska Sp. z o.o. : Pekso S.A O/Pruszków nr 35 1240 6380 1111 0000 5110 7402 z dopiskiem na przelewie WADIUM i oznaczyć: Rozbudowa wraz z dobudową budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, komunalnego przy ul. Daszyńskiego 47 w Pruszkowie. Potwierdzenie (kopię) wniesienia wadium należy dołączyć do oferty O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wyznaczonym terminie decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Wadium musi znajdować się na koncie Zamawiającego w terminie składania ofert. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Wadium może być również wnoszone w: - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz.1158 z późniejszymi zmianami) Oryginał wadium w formie niepieniężnej musi być dołączony do oferty. W treści dokumentu (gwarancji, poręczenia) winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46, ust.5 i ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tbszm.com.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach