Przetargi.pl
sprawa nr 235/WMW/SGGW/2013 Sukcesywna dostawa leków oraz materiałów medycznych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie CPV: 33690000-3; 33600000-6

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP ogłasza przetarg

 • Adres: 02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 5931390 , fax. 022 5931391
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego - SZP
  ul. Nowoursynowska 166 166
  02-787 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 5931390, fax. 022 5931391
  REGON: 00000178450000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sggw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  sprawa nr 235/WMW/SGGW/2013 Sukcesywna dostawa leków oraz materiałów medycznych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie CPV: 33690000-3; 33600000-6
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków oraz materiałów medycznych dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Szczegółowy opis zamówienia zawierający określenie rodzaju i szacowane ilości realizowanych świadczeń stanowi załącznik nr 6 do SIWZ opis przedmiotu zmówienia. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA Dopuszcza się złożenie ofert częściowych TAK Oznaczenie części zamówienia: ZADANIE NR 1: CPV: 33690000-3; 33600000-6 Krótki opis części zamówienia: ZADANIE NR 1: MATERIAŁY WETERYNARYJNE (MEDYCZNE, OPATRUNKOWE i DEZYNFEKUJĄCE) Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 C. Oznaczenie części zamówienia: ZADANIE NR 2 CPV: 33690000-3; 33600000-6 Krótki opis części zamówienia: ZADANIE NR 2: LEKI WETERYNARYJNE Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 C. Oznaczenie części zamówienia: ZADANIE NR 3 CPV: 33690000-3; 33600000-6 . Krótki opis części zamówienia: ZADANIE NR 3 - LEKI MEDYCZNE Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Katedra Chorób Małych Zwierząt z Kliniką Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 159 C. Oznaczenie części zamówienia: ZADANIE NR 4 CPV: 33690000-3; 33600000-6 Krótki opis części zamówienia: ZADANIE NR 4 - LEKI WETERYNARYJNE Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 100. Oznaczenie części zamówienia: ZADANIE NR 5 CPV: 33690000-3; 33600000-6 Krótki opis części zamówienia: ZADANIE NR 5 - LEKI MEDYCZNE Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 100. Oznaczenie części zamówienia: ZADANIE NR 6 CPV: 33690000-3; 33600000-6 12 . Krótki opis części zamówienia: ZADANIE NR 6 - MATERIAŁY MEDYCZNE, OPATRUNKOWE, MATERIAŁY DEZYNFEKCYJNE Opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Miejsce wykonania części przedmiotu zamówienia: Katedra Chorób Dużych Zwierząt z Kliniką Wydział Medycyny Weterynaryjnej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 100. 6
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 336900003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://szp.sggw.pl/show.php?id=2673
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach