Przetargi.pl
Zestaw - kontroler i analizator stanów polaryzacji z wyposażeniem Postępowanie nr WEiTI/114/BZP/2013/1030.

Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych ogłasza przetarg

 • Adres: 00-665 Warszawa, ul. Nowowiejska 15/19
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 0-22 234 51 01 , fax. 0-22 234 58 97
 • Data zamieszczenia: 2013-10-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Warszawska Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  ul. Nowowiejska 15/19 15/19
  00-665 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 0-22 234 51 01, fax. 0-22 234 58 97
  REGON: 00000155400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pw.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Zestaw - kontroler i analizator stanów polaryzacji z wyposażeniem Postępowanie nr WEiTI/114/BZP/2013/1030.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Zestaw - kontroler i analizator stanów polaryzacji z wyposażeniem dla projektu Fotonika i Technologie Terahercowe - Rozwój Wydziałowego Centrum Badawczego. Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: -Przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad materiałowych i prawnych. -Przedmiot zamówienia powinien być oznakowany w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. -Dostarczony zestaw musi zawierać wszystkie niezbędne elementy umożliwiające rozpoczęcie pracy takie jak oprogramowanie, sterowniki, kable, itp. -Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymagania i normy określone w opisach technicznych. -Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy lub równoważne. -Wszelkie wymagania techniczne dotyczące przedmiotu zamówienia należy traktować jako graniczne, brak możliwości spełnienia przez proponowaną aparaturę lub oprogramowanie któregokolwiek z wymienionych parametrów wyklucza je z dalszej oceny. -Przedmiot zamówienia po dostawie do siedziby Zamawiającego powinien być zainstalowany i uruchomiony przez Wykonawcę. Szczegółowe określenie zakresu gwarancji i serwisu oraz pełny opis techniczny dla przedmiotu zamówienia zawarte jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w załączniku nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia. Miejsce dostawy dla przedmiotu postępowania: Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony do siedziby Zamawiającego, zainstalowany i uruchomiony w pokoju 043E tj.: Politechnika Warszawska, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, ul. Nowowiejska 15/19, pokój 043E, 00-665 Warszawa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 385622002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.zamowienia.pw.edu.pl/wykaz
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną