Przetargi.pl
ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB PORADNI ENDOKRYNOLOGII W BUDYNKU B - I PIĘTRO - W INSTYTUCIE POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W WARSZAWIE

Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka" ogłasza przetarg

 • Adres: 04-730 Warszawa, Al. Dzieci Polskich 20
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8151024 , fax. 022 8151015
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut "Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka"
  Al. Dzieci Polskich 20 20
  04-730 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8151024, fax. 022 8151015
  REGON: 00055796100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.czd. pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB PORADNI ENDOKRYNOLOGII W BUDYNKU B - I PIĘTRO - W INSTYTUCIE POMNIK - CENTRUM ZDROWIA DZIECKA W WARSZAWIE
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń na 1 piętrze budynku B Instytutu Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie dla potrzeb poradni endokrynologicznej. Prace polegać będą na drobnych przebudowach, odświeżeniu ścian, sufitów i podłóg oraz robotach związanych z instalacjami w w/w pomieszczeniach. Załączony do siwz rysunek (koncepcja 1p. bud. B dla potrzeb poradni endokrynologicznej) ma charakter poglądowy, szczegółowy zakres prac: zgodnie z przedmiarami robót i kosztorysami ślepymi (branże: wentylacyjna, elektryczna, wod. - kan. i budowlana). Zalecana jest wizja lokalna na obiekcie w towarzystwie inspektora nadzoru IPCZD przed przystąpieniem do procesu przetargowego. Kwota ofertowa powinna zawierać sumę wycen dla każdej z poszczególnych branży. IPCZD zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robót w stosunku do zawartych w przedmiarach robót i kosztorysach ślepych podczas prowadzonych prac. Ostateczne rozliczenie odbędzie się na podstawie faktycznie wykonanych robót potwierdzonych protokołem przez inspektora nadzoru IPCZD. Podstawą rozliczenia poszczególnych robót będzie kosztorys ofertowy Wykonawcy (roboty rozliczone zostaną na podstawie stawek z kosztorysu ofertowego).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 56 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Składając ofertę każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 3.000,00 zł (słownie zł: trzy tysiące). 1. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w: 2.1. pieniądzu, na konto Zamawiającego w banku PEKAO S.A. nr 77 1240 6074 1111 0000 4995 2306 - z zaznaczeniem wadium do postępowania nr ZP/CZD/ 208 /10 (za datę wniesienia wadium w pieniądzu liczy się datę wpływu pieniędzy na konto Zamawiającego) - wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na powyższy rachunek bankowy, 2.2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 2.3. gwarancjach bankowych, 2.4. gwarancjach ubezpieczeniowych, 2.5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Dowód wniesienia wadium winien być załączony do oferty. 4. Wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu winno być załączone do oferty wyłącznie w oryginale. 5. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wnoszone w formie innej niż w pieniądzu, może być wystawione na wszystkich Wykonawców lub jednego, wskazanego w pełnomocnictwie lub innym dokumencie (np. umowa konsorcjum), z którego będzie wynikało, że wspólnicy upoważniają go do złożenia wadium w ich imieniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.czd.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach