Przetargi.pl
Adaptacja budynku usługowego wraz z otoczeniem na potrzeby klubu dziecięcego, ul. Szpitalna 3 w Proszowicach

Urząd Gminy i Miasta w Proszowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 32-100 Proszowice, ul. 3 Maja 72
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 3861005, 3861555
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy i Miasta w Proszowicach
  ul. 3 Maja 72 72
  32-100 Proszowice, woj. małopolskie
  tel. 012 3861005, 3861555
  REGON: 00052398500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.proszowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Adaptacja budynku usługowego wraz z otoczeniem na potrzeby klubu dziecięcego, ul. Szpitalna 3 w Proszowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest adaptacja - zmiana sposobu użytkowania parteru istniejącego budynku usługowego z przeznaczeniem na usługi publiczne - klub malucha, obejmująca m.in.: - dobudowę klatki schodowej, - budowę placu zabaw, - remont utwardzenia terenu, - ogrodzenia, - termomodernizacja budynku, - wymiana instalacji wod-kan, - wymiana instalacji elektrycznej, - wymiana instalacji wentylacyjnej - wykonanie instalacji gazowej - inne wymienione w przedmiarze robót Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę i montaż urządzeń kuchennych oraz wyposażenia sal z przeznaczeniem dla klubu dziecięcego. Szczegółowy zakres prac określają przedmiary robót, wykaz materiałów oraz dokumentacja budowlana, stanowiące załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlano-remontowych wraz z pozyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych wymaganych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Dla zadania częściowego nr 1: 20 000.00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 2: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 3: 3 000.00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN) Dla zadania częściowego nr 4: 2 000.00 PLN (słownie: dwa tysiące 00/100 PLN)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.proszowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach