Przetargi.pl
Montaż nasad kominowych na dachu budynku B Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum w Krakowie przy ul. Medycznej 9. Sprawa znak: 141.2711.65.2016

Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum ogłasza przetarg

 • Adres: 31-008 Kraków, ul. Św. Anny 12
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 433 27 29 , fax. 12 398 37 01
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum
  ul. Św. Anny 12 12
  31-008 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 12 433 27 29, fax. 12 398 37 01
  REGON: 00000127000040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cm-uj.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Montaż nasad kominowych na dachu budynku B Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum w Krakowie przy ul. Medycznej 9. Sprawa znak: 141.2711.65.2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Montaż nasad kominowych na dachu budynku B Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego- Collegium Medicum w Krakowie przy ul. Medycznej 9. Sprawa znak: 141.2711.65.2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został podany w załączniku nr 1 do SIWZ i obejmuje roboty wg następujących kodów CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej 45331210-1 Instalowanie wentylacji 45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnętrznej 45331220-4 Instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych 45331221-1 Instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza 45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących 45410000-4 Tynkowanie 71321400-8 Usługi konsultacyjne w zakresie wentylacji 71315410-6 Kontrola systemu wentylacji Podane w opisie przedmiotu zamówienia nazwy własne materiałów i urządzeń wskazujące na ich producenta lub dystrybutora mają znaczenie pomocnicze, służące jedynie dla doprecyzowania parametrów technicznych i użytkowych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń równoważnych. W przypadku skorzystania przez Wykonawcę z uprawnienia do zaoferowania równoważnych materiałów i urządzeń, zobowiązany będzie on do załączenia do oferty: a) wykazu materiałów i urządzeń równoważnych z uzasadnieniem ich równoważności w stosunku do podanych w SIWZ (wykaz winien zawierać nazwy ujęte w dokumentacji, nazwy proponowanych równoważników, opis parametrów świadczących o równoważności poprzez ich porównanie z podanymi w SIWZ) - sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ; b) dokumentów potwierdzających opisaną równoważność. Nie wykazanie w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, będzie oznaczało, że: a) Wykonawca wykona zamówienie przy zastosowaniu materiałów i urządzeń wymienionych w SIWZ. b) cena oferty zawiera ceny jednostkowe dla materiałów i urządzeń wymienionych w SIWZ. 1.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił 36 miesięcznej gwarancji jakości i rękojmi za wady na roboty budowlane. 2.Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom wraz ze wskazaniem wartości tych części. 3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych. 4.Aspekt społeczny - W zakresie kryteriów oceny ofert opisanych w pkt. 13 SIWZ Zamawiający przewiduje przyznanie punktów w przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę osób przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę, w przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę zatrudnienia określonej liczby osób na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres realizacji zamówienia. Realizacja zamówienia przez te osoby będzie miała na celu podniesienie jakości wykonania zamówienia. Personel zatrudniony na podstawie stosunku pracy gwarantuje większą dyspozycyjność osób wykonujących zamówienie wobec zamawiającego i Wykonawcy, większe doświadczenie personelu (wynikające ze stałości zatrudnienia u danego Wykonawcy), lepszą kontrolę wykonania zamówienia z uwagi na kierownictwo pracodawcy wynikające ze stosunku pracy, większe zaangażowanie pracowników (wynikające z potrzeby należytego wywiązania się z obowiązków pracowniczych, co przekłada się na utrzymanie zatrudnienia). Zatrudnienie przy realizacji zamówienia obejmować będzie cały okres wykonywania zamówienia, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez wskazanego w ofercie pracownika lub przez pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca będzie obowiązany do zatrudnienia na to miejsce innej osoby na umowę o pracę
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 451113001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 42 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wymagania dotyczące wadium 1. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące 00/100 złotych) przed upływem terminu przewidzianego na składanie ofert. 2. Wadium może być wnoszone w pieniądzu; poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 275, z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum w Krakowie, ul. św. Anny 12 Bank Pekao S.A. I O/ Kraków, ul. Pijarska 1, konto nr 09 1240 4722 1111 0000 4851 9595 z dopiskiem: Przetarg nieograniczony nr 141.2711.65.2016 4. Oryginały dokumentów potwierdzających wniesienie wadium w formach innych niż w pieniądzu Wykonawca winien złożyć w osobnej kopercie wraz ze składaną ofertą, a kserokopię dokumentu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, załączyć do oferty. 5. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona wadium lub gdy wadium zostanie wpłacone po upływie terminu składania ofert zostanie wykluczony z postępowania. Zamawiający będzie uważał za skuteczne zabezpieczenie wadium w pieniądzu tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert. 6. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zatrudnienie na umowę o pracę (w pełnym wymiarze)
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.cm-uj.krakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach