Przetargi.pl
Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów zużywalnych do sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej ogłasza przetarg

 • Adres: 32-700 Bochnia, ul. Krakowska 31
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 14 6153201, 6153233, 50979196 , fax. 14 6153202
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy" im. bł. Marty Wieckiej
  ul. Krakowska 31 31
  32-700 Bochnia, woj. małopolskie
  tel. 14 6153201, 6153233, 50979196, fax. 14 6153202
  REGON: 00090434900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital-bochnia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów zużywalnych do sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem Zamówienia jest Dostawa drobnego sprzętu medycznego oraz materiałów zużywalnych do sprzętu medycznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 pakietów: Pakiet nr 1 - Drobny sprzęt medyczny Pakiet nr 2 - Komora nebulizacyjna, ustniki Pakiet nr 3 - Ciśnieniomierze, mankiety Pakiet nr 4 - Aplikator do lidokainy Pakiet nr 5 - Akcesoria do autoklawu, endoskopu Pakiet nr 6 - Resuscytatory i rezerwuary tlenowy Pakiet nr 7 - Termometr do ucha Pakiet nr 8 - Osprzęt do diatermii Pakiet nr 9 - Dozowniki tlenowe Pakiet nr 10 - Opaska uciskowa Pakiet nr 11 - Filtr do lampy bakteriobójczej Pakiet nr 12 - Akcesoria do kardiomonitorów, aparatów EKG Pakiet nr 13 - Akcesoria do defibrylatorów
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331900008
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin dostawy częściowej
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital-bochnia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach