Przetargi.pl
Przebudowa, wykonanie technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych, modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP), wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Wałowa 10 w Tarnowie

Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 33-100 Tarnów, ul. Waryńskiego 9
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 621 93 81
 • Data zamieszczenia: 2016-06-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o.
  ul. Waryńskiego 9 9
  33-100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 621 93 81
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mzb.tarnow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa, wykonanie technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych, modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP), wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Wałowa 10 w Tarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przebudowa, wykonanie technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych, modernizacja systemu sygnalizacji pożaru (SSP), wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego w budynku przy ul. Wałowa 10 w Tarnowie. Zakres robót obejmuje: roboty budowlane, roboty instalacji elektrycznych polegające na modernizacji systemu sygnalizacji pożaru oraz wykonanie instalacji oświetlenia ewakuacyjnego, wykonanie dokumentacji powykonawczej, opracowanej przez osobę odpowiedzialną za wykonanie robót zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane obrazującej przebieg robót zawierającej opracowanie ich wyników. Uwaga: Roboty będą wykonywane przy normalnym użytkowaniu obiektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w przedmiarze robót i dokumentacji technicznej
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawcy zobowiązani są do wniesienia wadium w wysokości: 6000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin płatności faktury
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://mzb.tarnow.pl/index.php?page=przetargi&subpage1=uslugi-roboty-budowlane
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach