Przetargi.pl
- USŁUGI SPOŁECZNE - Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. 300 H2O Lubię to!

Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-026 Katowice, ul. Wojewódzka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 326 038 861 , fax. 326 038 614
 • Data zamieszczenia: 2017-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A.
  ul. Wojewódzka 19
  40-026 Katowice, woj. śląskie
  tel. 326 038 861, fax. 326 038 614
  REGON: 271506695
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  - USŁUGI SPOŁECZNE - Realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej pt. 300 H2O Lubię to!
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest realizacja Kampanii edukacyjno-informacyjnej pt.: 300 H2O Lubię to! Postępowanie prowadzone jest w ramach procedury określonej przez Zamawiającego na podstawie art.138o ustawy i dotyczy usług społecznych o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisie art.138g ust.1 pkt 1) ustawy (poniżej 750.000,00 euro). Szczegółowy opis procedury zawarto w dokumencie zawierającym zasady postępowania (wraz z załącznikami) tj. w "Ogłoszeniu o zamówieniu-zasady postępowania", zamieszczonym na następującej stronie internetowej Zamawiającego: http://www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: Część I zamówienia: 500,00 zł. Część II zamówienia: 1200,00 zł. Część III zamówienia: 150,00 zł. Część IV zamówienia: 650,00 zł. Część V zamówienia: 800,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach