Przetargi.pl
przebudowa ul. Kossak-Szatkowskiej, ul. Schodowej i ul. Podlesie w Skoczowie

Gmina Skoczów ogłasza przetarg

 • Adres: 43430 Skoczów, Rynek
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 853 38 54 , fax. 33 853 91 52
 • Data zamieszczenia: 2017-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Skoczów
  Rynek 1
  43430 Skoczów, woj. śląskie
  tel. 33 853 38 54, fax. 33 853 91 52
  REGON: 7218252200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  przebudowa ul. Kossak-Szatkowskiej, ul. Schodowej i ul. Podlesie w Skoczowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ul. Kossak-Szatkowskiej, ul. Schodowej i ul. Podlesie w Skoczowie. 2. Zakres zamówienia obejmuje kompleksową realizację robót budowlanych związanych z remontem i przebudową drogi wraz z przebudową kanalizacji deszczowej oraz remontem i przebudową miejsc postojowych przy ul. Schodowej, ul. Z. Kossak-Szatkowskiej, ul. Podlesie w Skoczowie na odcinku: - ul. Z. Kossak-Szatkowskiej od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Żebroka i ul. Podlesie (km 0+020,50 – 0+286,16), - ul. Podlesie od skrzyżowania z ul. Z. Kossak-Szatkowskiej do parkingu (km 0+000,00 – 0+128,06 i km 0+000,00 – 0+015,00), - ul. Schodowa od skrzyżowania z ul. Cieszyńską do skrzyżowania z ul. Z. Kossak – Szatkowskiej (km 0+000,00 – 0+188,15). 3. Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach inwestycji: 3.1. Zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną decyzją nr 54 z dnia 17.01.2017r. obejmuje: 1) przebudowę istniejących jezdni ul. Z. Kossak – Szatkowskiej, ul. Schodowej i ul. Podlesie, 2) utwardzenie poboczy wzdłuż jezdni ul. Z. Kossak - Szatkowskiej i ul. Schodowej oraz w rejonie skrzyżowania ul. Z. Kossak - Szatkowskiej z ul. Podlesie, 3) budowę zatok postojowych: • przy ul. Z. Kossak – Szatkowskiej na odcinku od ulicy bocznej ul. Z. Kossak – Szatkowskiej (bez nazwy) do ul. Schodowej (19 stanowisk prostopadle do jezdni) oraz na odcinku od ul. Schodowej do ul. Kasztanowej (16 stanowisk prostopadle do jezdni), • przy ulicy bocznej ul. Z. Kossak – Szatkowskiej (bez nazwy) (9 stanowisk prostopadle do jezdni) • przy ul. Schodowej 4) utwardzenie terenu: • plac przy kościele ewangelicko-augsburskim z wyznaczeniem 9 miejsc postojowych wraz z dojściami i małą architekturą (gabiony, ławki, murki, kosze), • plac przy ul. Schodowej z małą architekturą (gabiony, ławki, murki, kosze), 5) przebudowa schodów przy ul. Schodowej, 6) przebudowę skrzyżowań z drogami krzyżującymi i zjazdów publicznych oraz indywidualnych do posesji, 7) budowę kanalizacji deszczowej w jezdni ul. Z. Kossak–Szatkowskiej, ul. Schodowej i ul. Podlesie. 3.2. Zgodnie z dokumentacją projektową zatwierdzoną decyzją Starosty Cieszyńskiego nr 1258 z dnia 10.10.2016r.obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej na odcinku od studni Ks1 do Ks10, przy czym zakres robót nie obejmuje ujętych w projekcie budowy oświetlenia przy ul. Podlesie - 5 słupów oświetleniowych o wys. 5 m wyposażonych w oprawy LED. W ramach zadania zostanie ułożona pod jezdnią ul. Podlesie rura osłonowa w celu zabudowy w przyszłości kabli energetycznych dla budowy oświetlenia. Określony w punkcie 26 niniejszej SIWZ zakres zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykonać osobiście. 4. Konstrukcja jezdni dostosowana jest do kategorii obciążenia ruchem KR2. Zaprojektowano nawierzchnię jezdni z betonu asfaltowego (asfalt modyfikowany 45/80-55). Przekrój poprzeczny drogi przewidziano jako uliczny z jednostronnym utwardzeniem pobocza. Jezdnia obramowana jest krawężnikiem betonowym 15x30x100 i 15x22x100 ułożonym na ławie betonowej z oporem. Nawierzchnię zatok postojowych, zjazdów oraz utwardzenie pobocza przewidziano z kostki betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo – piaskowej. Od zewnętrznej strony chodnik ograniczony będzie obrzeżem betonowym 8x30x100 posadowionym na ławie betonowej z oporem. Kanalizacja deszczowa zostanie wykonana w ul. Z. Kossak-Szatkowskiej i w ul. Schodowej. Zaprojektowano kolektor o śr. 315 mm z rur PEHD karbowanych dwuściennych sztywnych z otworami na 2/3 obwodu. Rury o wytrzymałości klasy SN8. Przykanaliki z rur PVC o śr. 200 mm, studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm łączone na uszczelkę – nie dopuszcza się zwężęń, studzienki ściekowe betonowe z osadnikiem o śr. 500 mm z wpustem żeliwnym kl. D400 z zabezpieczeniem przed kradzieżą. Dodatkowo od miejsca włączenia projektowanego kanału deszczowego do istniejącej kanalizacji deszczowej należy wymienić istniejący kanał deszczowy na odcinku do skrzyżowania z ulicą Cieszyńską w zakresie kolektora głównego, przykanalików, studni rewizyjnych oraz studni ściekowych. Długość kanału do wymiany wynosi 167m plus przykanaliki i istniejące przyłącza. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera umowa oraz dokumentacja techniczna, przedmiary robót i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiące załączniki do specyfikacji. 6. Na podstawie art. 29 ust. 3a. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane w wykonywaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 40.000,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach