Przetargi.pl
zadanie nr 1: Modernizacja SP4 - wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły zadanie nr 2: Modernizacja SP4 - zaprojektowanie, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Urząd Miasta Radlin ogłasza przetarg

 • Adres: 44310 Radlin, ul. Rymera
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 324 590 200 , fax. 324 590 205
 • Data zamieszczenia: 2017-04-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Miasta Radlin
  ul. Rymera 15
  44310 Radlin, woj. śląskie
  tel. 324 590 200, fax. 324 590 205
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  zadanie nr 1: Modernizacja SP4 - wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły zadanie nr 2: Modernizacja SP4 - zaprojektowanie, dostawa i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Dla zadania 1: Wadium w wysokości: 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed terminem składania ofert określonym w pkt XXIII.1 SIWZ. Dla zadania nr 2 Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach