Przetargi.pl
Likwidacja szybu Ryszard pompowni głębinowej Porąbka-Klimontów Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 41-914 Bytom, Strzelców Bytomskich
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48323513364 , fax. +48323513369
 • Data zamieszczenia: 2017-03-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
  Strzelców Bytomskich 207
  41-914 Bytom, woj. śląskie
  tel. +48323513364, fax. +48323513369
  REGON: 276902504
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Likwidacja szybu Ryszard pompowni głębinowej Porąbka-Klimontów Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie fizycznej likwidacji poprzez zasypanie, szybu Ryszard w pompowni głębinowej Porąbka-Klimontów Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń. Zakres robót związanych z realizacją zadania: Roboty związane z realizacją ww. zadania należy wykonać zgodnie z Projektem technicznym likwidacji szybu Ryszard – Pompowni Porąbka-Klimontów Oddziału Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi, opracowaną przez Przedsiębiorstwo KOPEX-PBSz S.A. z siedzibą w Bytomiu przy ul. Katowickiej 18, zwaną dalej Dokumentacją, na podstawie technologii wykonania prac opracowanej przez Wykonawcę w ramach niniejszego zadania. Dokumentacja wraz z przedmiarem robót stanowi Załącznik nr 4 i nr 5 do SIWZ.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach