Przetargi.pl
Wykonywanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów pożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach

Muzeum Śląskie ogłasza przetarg

 • Adres: 40-205 Katowice, ul. Tadeusza Dobrowolskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 7799300-1
 • Data zamieszczenia: 2017-02-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Śląskie
  ul. Tadeusza Dobrowolskiego 1
  40-205 Katowice, woj. śląskie
  tel. 32 7799300-1
  REGON: 001094121
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: inny:

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Wykonywanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów pożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych instalacji i systemów pożarowych w obiektach Muzeum Śląskiego przy ul. T. Dobrowolskiego 1 oraz przy al. W. Korfantego 3 w Katowicach. Przedmiotowe zamówienie realizowane jest w podziale na dwie części – część A i B. CZĘŚĆ A zamówienia Wykonywanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych: a)systemów alarmu pożarowego (SAP); b)dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO); c)systemu wczesnej detekcji dymu; d)systemu detekcji CO i LPG; e)systemów wentylacji oddymiającej i pożarowej oraz instalacji ochrony przed zadymianiem; f)instalacji tryskaczowej; g)instalacji mgły wodnej; h)instalacji gaszenia gazem; i)kurtyn dymowych i bram pożarowych; j)drzwi pożarowych. CZĘŚĆ B zamówienia Wykonywanie przeglądów, konserwacji i czynności obsługowych: a)instalacji hydrantowej; b)podręcznych środków gaśniczych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej „OPZ”) zawiera Załącznik nr 2 do SIWZ. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie ze wzorem umowy, który stanowi Załącznik nr 3A/3B do SIWZ. 2.Miejsce realizacji: obiekty Muzeum Śląskie w Katowicach przy al. W. Korfantego 3 i ul. T. Dobrowolskiego1 w Katowicach. CZĘŚĆ A zamówienia: a)systemy alarmu pożarowego (SAP) – al. W. Korfantego 3 i ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach; b)dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) - ul. Dobrowolskiego 1 w Katowicach; c)system wczesnej detekcji dymu – ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach; d)system detekcji CO i LPG – ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach; e)systemy wentylacji oddymiającej i pożarowej oraz instalacji ochrony przed zadymianiem al. W. Korfantego 3 i ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach; f)instalacja tryskaczowa –ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach; g)instalacja mgły wodnej - ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach; h)instalacja gaszenia gazem - ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach; i)kurtyny dymowe i bramy pożarowe - ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach; j)drzwi pożarowe - ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach. CZĘŚĆ B zamówienia: a)instalacje hydrantowe - al. W. Korfantego 3 i ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach; b)podręczne środki gaśnicze - al. W. Korfantego 3 i ul. T. Dobrowolskiego 1 w Katowicach.

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1.Wykonawca przystępujący do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany – przed upływem terminu składania ofert wnieść wadium: 1.1. Dla Części A w wysokości: 18.000,00 zł (słownie osiemnaście tysięcy złotych). 1.2. Dla Części B w wysokości: 500,00 zł (słownie: pięćset złotych).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach