Przetargi.pl
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu prac remontowych tj. remontu korytarza na parterze, modernizacja wentylacji mechanicznej oraz wymiany drzwi głównych w budynku MOPS przy ul. Orkana 7a w Katowicach

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 17
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2511451, 2517817 , fax. 032 2512712 w. 129 lub 136
 • Data zamieszczenia: 2016-07-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach
  ul. Jagiellońska 17 17
  40-032 Katowice, woj. śląskie
  tel. 032 2511451, 2517817, fax. 032 2512712 w. 129 lub 136
  REGON: 00345138700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.katowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu prac remontowych tj. remontu korytarza na parterze, modernizacja wentylacji mechanicznej oraz wymiany drzwi głównych w budynku MOPS przy ul. Orkana 7a w Katowicach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie II etapu prac remontowych tj. remontu korytarza na parterze, modernizacja wentylacji mechanicznej oraz wymiany drzwi głównych w budynku MOPS przy ul. Orkana 7a w Katowicach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w : 1) Projekcie technicznym budowlano-wykonawczym: a) Korytarz na parterze - Załącznik nr 1a b) Wentylacja - Załącznik nr 1b c) Wymiana drzwi - Załącznik nr 1c 2) Przedmiarze prac a) Korytarz na parterze - Załącznik nr 2a b) Wentylacja - Załącznik nr 2b c) Wymiana drzwi - Załącznik nr 2c 3) Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót a) Korytarz na parterze, wentylacja - Załącznik nr 3a (Załącznik ten zawiera większy zakres prac obejmujący prace będące przedmiotem wykonanego projektu technicznego, ale których niniejsze postępowanie nie dotyczy, w związku z czym do realizacji niniejszego zamówienia należy odnieść tylko te dane i informacje ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, które dotyczą w/w zakresu prac) b) Wymiana drzwi - Załącznik nr 3b W/w załączniki stanowią część dokumentacji projektowej na remont obiektu przy ul. Orkana 7a obejmującej II etap prac. Gdyby ze względów technicznych w celu przygotowania oferty, a potem realizacji prac zaszła konieczność wglądu do całości dokumentacji, Zamawiający udostępni do wglądu przedmiotową dokumentację w jednostce Zamawiającego w budynku przy ul. Francuskiej 70 w Katowicach IX p. pok. nr 4. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty ogólnobudowlane 2) remont korytarza na parterze 3) modernizację wentylacji mechanicznej 4) wymianę drzwi wejściowych głównych 5) prace wykończeniowe i porządkowe 3. Na wykonane roboty Wykonawca udziela co najmniej 2-letniego (lub zgodnie ze złożona ofertą) okresu gwarancji oraz 2-letniego okresu rękojmi na wad
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 35 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 5000 PLN (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych). Wadium można wnieść w jednej lub kilku niżej podanych formach: - pieniężnej, - poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancji bankowej, - gwarancji ubezpieczeniowej, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zmianami). Wadium w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek bankowy zamawiającego: 08 1020 2313 0000 3402 0514 9572 Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej uznaje się datę i godzinę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy zamawiającego

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mops.katowice.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach