Przetargi.pl
ZP-14/FRSE/2015

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza przetarg

 • Adres: 00-551 Warszawa, ul. Mokotowska 43
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 46 31 000 , fax. 22 46 31 025
 • Data zamieszczenia: 2015-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
  ul. Mokotowska 43 43
  00-551 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 46 31 000, fax. 22 46 31 025
  REGON: 01039303200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.frse.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Fundacja korzystająca ze środków publicznych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ZP-14/FRSE/2015
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi hotelarsko-gastronomicznej w tym wynajmu sal konferencyjnych dla programu eTwinning w Krakowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 551200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Zarządzanie hotelem
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.frse.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach